Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2019

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

Wągrowiec, dnia 29 maja 2020 roku