Konsultacje projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2019-2022

OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
 
  1. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza, że w dniach 04 grudnia 2018 do 29 stycznia 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2019-2022.
  2. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
    w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
  3. Uwagi do projektu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15 A, pocztą tradycyjną na adres urzędu albo elektroniczną, na adres: stowarzyszenia@wagrowiec.eu, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  4. Projekt uchwały oraz formularze opinii dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Konsultacje aktów prawa miejscowego