Podstawa prawna

Uchwała o powołaniu i statut Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XXXVI/242/2014
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 26 czerwca 2014 r.


w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu


Na  podstawie  art. 5 c  ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2013 r.  poz.  594) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:


     § 1. 1. W  celu  zapewnienia  seniorom  wpływu  na  sprawy  dotyczące  lokalnej  społeczności,  a zwłaszcza najstarszego  pokolenia  mieszkańców  Gminy  miejskiej Wągrowiec,  tworzy  się  Miejską  Radę  Seniorów w Wągrowcu.
     2. Miejska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
     § 2. Tryb wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu oraz zasady jej działania określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
     § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  daty  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
                                                                                         
Wiceprzewodniczący 
                                                                                  Rady Miejskiej w Wągrowcu
                                                                                       (-) Zbigniew Byczyński

TEKST UCHWAŁY ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu - ogłoszony w Dziennku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego