Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu 2014

Zarządzenie naboru członków na kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu

ZARZĄDZENIE NR 164/2014
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia 21 listopada 2014 r. 
w  sprawie  ogłoszenia  naboru kandydatów na  członków Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu 
             Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594  z  późn.  zm.)  oraz  §  5    Statutu  Miejskiej Rady  Seniorów  w Wągrowcu , stanowiącego  załącznik  do uchwały  Nr  XXXVI/242/2014  Rady  Miejskiej w  Wągrowcu z  dnia  26 czerwca  2014  r.  w  sprawie  utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4101), zarządza się, co następuje:  

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków  Miejskiej Rady  Seniorów  w Wągrowcu.

             § 2. Ustala się:

1) wzór zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów  w Wągrowcu, składanego przez  organy  statutowe uprawnionych do tego organizacji  zrzeszających  Seniorów  oraz  przedstawicieli  podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności   przedstawicieli   organizacji   pozarządowych   oraz   podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) wzór oświadczenia zgody na kandydowanie na członka Miejskiej Rady  Seniorów  w Wągrowcu - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

          § 3. Zgłoszenia wraz z oświadczeniem zgody na kandydowanie, o których mowa § 2 uprawnione organy  statutowe uprawnionych do tego organizacji, składają Burmistrzowi Miasta Wągrowca w terminie do 22 grudnia 2014 r.

       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Wągrowcu, w  Biuletynie Informacji Publicznej  oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibach podmiotów działających na rzecz osób starszych.

DO POBRANIA:

1) tekst zarządzenia w formacie PDF

2) formularz zgłoszenia kandydata,

3) formularz oświadczenia zgody na kandydowanie

4) informacja dla uprawnionych organizacji