Zarządzenie naboru członków na kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu

ZARZĄDZENIE NR 179/2018
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia 30 listopada 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków
Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz § 5 Statutu Miejskiej Rady Seniorów
w Wągrowcu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/242/2014 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4101) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu.

§ 2. Ustala się:

1) wzór zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu, składanego przez organy statutowe uprawnionych do tego organizacji zrzeszających Seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,
w szczególności  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) wzór oświadczenia zgody na kandydowanie na członka Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zgłoszenia wraz z oświadczeniem zgody na kandydowanie, o których mowa § 2 uprawnione organy statutowe uprawnionych do tego organizacji, składają Burmistrzowi Miasta Wągrowca w terminie do 18 grudnia 2018 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach podmiotów działających na rzecz osób starszych.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

                                                                       

                                                                                                                                /-/ Jarosław Berendt

DO POBRANIA:

1) tekst zarządzenia w formacie PDF

2) formularz zgłoszenia kandydata

3) formularz oświadczenia zgody na kandydowanie

4) informacja dla uprawnionych organizacji