Miejski Dom Kultury

Działania

Przedsięwzięcia projekty:

- Mała Akademia Fotografii

- Festiwal Młode Miasto

- Kino dla Pań

- Dni Kultur Narodowych

- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

- Kultura Przedszkolaka

- Festiwal Filmów Niezależnych

- Kino dla Seniora

 

Kluby/Sekcje:

- DKF Piąty Element

- Grupa Aktywności Fotograficznej "Odbitka"

- Chór Nauczycielski

- Klub Fotograficzny

- Teatr Variete

- Warsztaty plastyczne

- Sekcja szachowa

- Oddział PTTK

- Chór The HOOR

- Chór Maleńki

- Warszty lepienia w glinie

- Wind Brass Combo

 

 

Harmonogram Pracy

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WĄGROWCU

Dzień tyg.

Godzina

Zajęcia

Miejsce

Poniedziałek

16:00-18:00

Klub seniora/co 2 tygodnie

galeria

 

16:15-17:30

Chór Nauczycielski

Warsztatownia

 

18:00-19:00

Fart-gr. I

Sala na piętrze

 

19:00-20:00

Fart-gr. II

Sala na piętrze

 

20:00-21:00

Fitness

Sala na piętrze

Wtorek

10:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

 

14:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

 

15:30:-

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

 

17:15

Chór Maleńki

Sala na piętrze

 

15:45-17:15

         KEEP

   Sala na piętrze

 

16:00

Warsztaty z gliny

Warsztatownia

 

16:00-17:00

Zajęcia foto.I gr. 

Prac. fotograficzna

 

17.15-18.15

Zajęcia fotograficzne II gr. 

Prac. fotograficzna

 

18.30-20.00

Chór Kameralny

Warsztatownia

 

      19.00-21.00

       Fitness

   Sala na piętrze

Środa 

16:00-18:00

Orkiestra Dęta

Warsztatownia

 

18:00-19:00

Fart-gr. I

Sala na piętrze

 

19:00-20:00

Fart-gr. II

Sala na piętrze

 

19.00

PTTK/ ost. śr. miesiąca

Galeria

 

     20.00-21.00

       Fitness

   Sala na piętrze

Czwartek

14:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

 

15:30:-

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

 

16.00-17.00

Zajęcia fotograficzne III gr

 

  Prac.fotograficzna

 

 

    17.10-18.15

Zajęcia fotograficzne IV gr /śr.zaawansowana/

 Prac.fotograficzna

 

        17.15

     Chór Maleńki

   Warsztatownia

 

19.00

Chór The Hoor

Warsztatownia

 

    19.00-21.00

        Fitness

   Sala na piętrze

  Piątek

18:30-20:00

Chór Kameralny

Warsztatownia

 

       16.30-18.30

        Szachy

   Warsztatownia

 

                         19.00-21.00

        Fitness

   Sala na piętrze

Sobota

9:30

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

 

12:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

 

13:00

Zajęcia plastyczne

Prac. Plastyczne

 

12:30

Teatr Variete

Sala kina

 

9:00-11:00

Orkiestra Dęta

Warsztatownia

Niedziela

19.00

Chór The Hoor

Sala na piętrze

Informacje organizacyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Wągrowcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 55, 62-100 Wągrowiec.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania MDK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  Kamila Hekert, tel. kontaktowy: 661-154-516 lub adres e-mail: iod@mdkwagrowiec.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku nie podania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MDK, realizacji umów zawartych z kontrahentami MDK oraz w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wczesniej udzielonej zgody i celach okreslonych w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach okreslonych o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MDK przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem.
6. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celow, okreslonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres niedłuższy niż ten wymagany ustawą o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
 
 
 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
Natalia Kuklińska
 
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 1 maja 2018 r. dla wprowadzenia Regulaminu

emisji reklamy na ekranach typu LED

w holu Kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 1 maja 2018 r. dla wprowadzenia Regulaminu

zlecenia na emisję, konwersję i zmianę w pliku spotów reklamowych

na dużym ekranie w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

 

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 2 września 2013r. w sprawie ustalenia cennika oraz zasad korzystania

ze zniżek w  Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 18/2014 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

z dnia 13 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze zniżek

dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 marca 2014r.

w  sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wagrowca miejscprzeznaczonych na bezpłatne

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie

 

 

Zarządzenie Nr 2/2015 oraz regulamin Dyrektora Miejskiego Domdzu Kultury w Wągrowcu

z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie emisji spotów reklamowych na dużym ekranie oraz

ekranie LED w Miejskim Domu Kulrtury.

Zarządzenie/ regulamin

 

 

Sprawozdania z działalności:

- Sprawozdanie merytoryczne I półroczedznie 2016

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2015

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2015

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2014

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2011

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2011

- Sprawozdanie merytoryczne II półrocze 2010

- Sprawozdanie merytoryczne I półrocze 2010

 

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego II półrocze 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego I półrocze 2015  

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010

 

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2014

 Rachunek zysków i strat 2014

 Bilans 2014

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2013

Rachunek zysków i strat 2013

Bilans 2013

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2012

Rachunek zysków i strat 2012

Bilans 2012

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011

Rachunek zysków i strat 2011

Bilans 2011

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2010 

Rachunek zysków i strat 2010

Bilans 2010

 

        

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

DYREKTOR

 Natalia Kuklińska

 tel. 067 262 05 45, wew. 21

e-mail: n.kuklinska@mdkwagrowiec.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

tel. 067 262 05 45, wew. 23

e-mail: iod@mdkwagrowiec.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ

 tel. 067 262 05 45, wew. 25

e-mail: ksiegowosc@mdkwagrowiec.pl

faktury@mdkwagrowiec.pl

 

KADRY

 tel: 067 262 05 45, wew. 25

e-mail: kadry@mdkwagrowiec.pl

 

ORGANIZACJA IMPREZ,OBSLUGA TECHNICZNA, REZERWACJA I WYNAJEM SAL, ADMINISTRACJA BUDYNKÓW

tel. 067 262 05 45, wew. 23

e-mail: organizacja@mdkwagrowiec.pl

 

 

SEKRETARIAT, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, REKLAMA W KINIE MDK, STRONA BIP MDK

tel. 067 262 05 45, wew. 23

e-mail: administracja@mdkwagrowiec.pl

 

PRASA, MEDIA, WWW - DZIAŁALNOŚĆ KINA MDK

KINO MDK

tel. 067 262 05 45, wew.26

e-mail:  k.piechowiak@mdkwagrowiec.pl

 

 

KASA KINA

 tel. 067 262 05 63, wew. 24

e-mail: kasa@mdkwagrowiec.pl

 

INSTRUKTORZY

tel. 067 262 05 45, wew. 27

Prawo

- Statut

- Regulamin Organizacyjny MDK Wągrowiec

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji rejestru instytucji kultury

- Kodeks Etyki

- Regulamin porządkowy w sprawie zasad i trybu korzystania z płyty Rynku w Wągrowcu

- Aneks nr 1 do Regulaminu porządkowego w sprawie zasad i trybu korzystania z płyty Rynku w Wągrowcu

Dane adresowe

Miejski Dom Kultury 
 
ul. Kościuszki 55
 
62-100 Wągrowiec
 
tel. 67 262 05 45
fax. 67 262 05 45

                                                                                                                                                         Kasa Kina MDK tel. 67 262 05 63 

 
 
 
Dyrektor: Natalia Kuklińska
 

Biuro: poniedziałek - piątek          800 - 1600

Księgowość:  poniedziałek - piątek            800 - 1600