Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

     

      Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Miejski w Wągrowcu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/

                                        Adres skrytki: /wagrowiecm/skrytka

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres miasto@wagrowiec.eu. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (PN 8.00 – 16.00; Wt-Pt 7.30 – 15.30) do Sekretariatu mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a - pok. 202, na następujących nośnikach danych:
1) dyskietka 1,44 MB,
2) pamięć masowa USB, 
3) płyta CD-RW, lub DVD-RW. 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
1) DOC, RTF, XPS, XLS
2)ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
3) CSV
4) TXT
5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
6) PDF
7) ZIP2.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.