Wydział Gospodarki i Rozwoju i Miasta

1.Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.I.1
10.03.2011
ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁATY ADIACENCKIEJ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU PODZIAŁU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, pokój nr 103, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
3. uchwała Nr XXXII/226/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 164 poz. 2794).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • postępowanie wszczyna się na wniosek strony - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, w sprawach wymagających wyjaśnień do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy za odrębnym powiadomieniem.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca,
  • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
Lista wiadomości