Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

5. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej (nie będącej imprezą masową)

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.I.5
04.11.2011
ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ (NIE BĘDĄCEJ IMPREZĄ MASOWĄ)
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 • 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej sporządzone przez organizatora - wzór stanowi załącznik do karty,
 • załączniki:
- program imprezy,
- zgoda właściciela obiektu lub miejsca, w którym organizator planuje zorganizować imprezę.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia,
 • w przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi,
 • decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
 • imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej przez podmioty prowadzące działalność kulturalną, odbywające się poza stała siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy,
 • jednorazowego zawiadomienia wymagają imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach, miejscach do tego dostosowanych.
Lista wiadomości