Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

URZĄD MIEJSKI

W WĄGROWCU

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
miasto@wagrowiec.eu
www.wagrowiec.eu

TI.I.26

01.01.2016

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul Kościuszki 15a, pokój nr 09,
tel.:  67 26 80 325

II. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 j.t.),
 3. Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8088),
 4. Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8087),
 5. Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8086).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

?     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według obowiązującego wzoru

IV. OPŁATY:
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
a) dla nieruchomości zamieszkałych - od każdej osoby zamieszkującej (niekoniecznie zameldowanej) na terenie Gminy miejskiej w Wągrowcu:
- za odpady komunalne zbierane selektywnie: 20 zł od osoby za każdy miesiąc,
- za odpady komunalne zbierane nieselektywnie: 30 zł od osoby za każdy miesiąc,
b) dla nieruchomości niezamieszkałych - opłata naliczana od ilości wywozów i wielkości pojemnika (dot. firm, instytucji, placówek oświatowych, urzędów itp.):
- za odpady komunalne zbierane selektywnie:
-        za pojemnik o pojemności 60 l - 24 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 120 l - 34 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 240 l - 48 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 1100 l - 195 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 4000 l - 504 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 5000 l - 626 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 7000 l - 884 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 10 000 l - 1194 zł za 1 wywóz,
-         za prasokontener o pojemności 5 000 l - 938 zł za 1 wywóz,
-         za prasokontener o pojemności 10 000 l - 1792 zł za 1 wywóz,
-         za prasokontener o pojemności 15 000 l - 2629 zł za 1 wywóz,
-         za prasokontener o pojemności 20 000 l - 3452 zł za 1 wywóz,
 
 
- za odpady komunalne zbierane nieselektywnie:
-         za pojemnik o pojemności 60 l - 33 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 120 l - 48 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 240 l - 68 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 1100 l - 267 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 4000 l - 687 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 5000 l - 852 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 7000 l - 1203 zł za 1 wywóz,
-         za pojemnik o pojemności 10 000 l - 1624 zł za 1 wywóz,
-         za prasokontener o pojemności 5 000 l - 1279 zł za 1 wywóz,
-         za prasokontener o pojemności 10 000 l - 2437 zł za 1 wywóz,
-         za prasokontener o pojemności 15 000 l - 3578 zł za 1 wywóz,
-         za prasokontener o pojemności 20 000 l - 4661 zł za 1 wywóz,
c) ryczałtowe roczne stawki opłaty dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (domki letniskowe, ogródki działkowe):
- za odpady komunalne zbierane selektywnie:
-        31 zł - za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- za odpady komunalne zbierane nieselektywnie:
-        46 zł - za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
 
Uwaga!!!
Odpady komunalne zmieszane powinny być wywożone co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, co oznacza, iż (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) powyższą stawkę należy pomnożyć przez miesięczną liczbę pojemników na odpady odebranych z nieruchomości.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:
 
 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego:
 
Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 82 8959 0001 0000 5106 2000 0020
 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz każdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczności, mających wpływ na zmianę wysokości opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców na terenie nieruchomości), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
 • UWAGA! każda zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość (np. poprzez narodziny dziecka, zgon, zmianę miejsca zamieszkania itp.) bądź zmiana dotycząca wielkości pojemnika/ilości wywozów musi być zgłoszona - bez wezwania - za pomocą deklaracji zmieniającej.

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • złożenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zmiana deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji zmieniającej w ww. terminie

VII. TERMINY PŁATNOŚCI:

Opłatę należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. (np. za zamieszkanie nieruchomości/rozpoczęcie działalności w styczniu, opłatę należy uiścić do 15 lutego).

Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalezy uiszcać raz w roku zgóry, w terminie do 15 sierpnia.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

Lista wiadomości