Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

9. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.II.10
10.03.2011
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój nr 7, ul. Kościuszki 15a; tel.: 67 268 03 34
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 8 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • brak.
IV. OPŁATY:
  • za udostępnienie informacji o środowisku pobierane są opłaty, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji
    o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415).
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • zgodnie z Kodeksem Postępowania  Administracyjnego - do 1 miesiąca.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • na podstawie art. 20, ust. 3 ww. ustawy oraz na podstawie art. 22, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości