Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

7. Zaświadczenie o konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.II.8
10.03.2011
ZAŚWIADCZENIE O KONIECZNOŚCI UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, (pok. 7), tel. 67 26 80 333
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 217 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
 
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827
z późn
. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej
IV. OPŁATY:
        podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
  • opłatę skarbową można uiścić:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 9.00 -14.00

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm. ) - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni,
  • do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • od odmowy wydania zaświadczenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości