Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

2. Zezwolenie na prowadzenie działalnościw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciwli nieruchomości

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.10
10.03.2011
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 25
II. PODSTAWA PRAWNA:
1.       art. 7, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),
2.       ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635
z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
§         wniosek ? wzór stanowi załącznik do karty,
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania,
 • dokumenty  wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń
  i podpisów,
 • udokumentowane prawo do dysponowania : samochodami, pojemnikami, pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów , kontenerami, innymi środkami technicznymi  przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.),
 • przedstawienie ważnych badań technicznych środków transportu,
 • udokumentowane dysponowanie miejscem mycia i dezynfekcji pojazdów, kontenerów
  i pojemników do gromadzenia odpadów oraz innych środków technicznych przewidzianych do realizacji  zezwolenia,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie
  o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego ( aktualne ? tzn. z 6 ostatnich miesięcy).
 • zaświadczenie NIP.
IV. OPŁATY:
        podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł
-       opłatę skarbową można uiścić:
§         gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 9.00 -14.00
§         przelewem na konto Urzędu Miejskiego:
Bank PEKAO SA nr: 10 1240 6609 1111 0010 4233 1804
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z Kodeksem Postępowania  Administracyjnego - do 1 miesiąca.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 • wnioskodawca winien spełniać wymagania Uchwały Nr XXXVIII/277/2010 Rady Miejskiej
  w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  świadczenie usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Lista wiadomości