Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.9
10.03.2011
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, tel. 67 26 80 333
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017, poz. 1405 ze zm.),
 • 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016, poz. 71),
 • 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz.1827
  z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • załączniki:

- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia
(3 kopie + zapis na nośniku w formie elektronicznej),

- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 kopie + zapis na nośniku w formie elektronicznej),

- poświadczoną przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz.1827) część I pkt. 45
w kwocie 205 zł za wydanie decyzji. W przypadku pełnomocnictwa należy dokonać dodatkowo opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. za pełnomocnictwo.

IV. OPŁATY:
        podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł
 • opłatę skarbową można uiścić:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 9.00 -14.00

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w momencie złożenia wniosku,
 • dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej,
 • dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.
 • Zwolnione od opłaty skarbowej są:

- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego.

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o zaświadczenia zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) - do 2 miesięcy,
 • postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, bądź o braku konieczności wydaje się w terminie 1 miesiąca zgodnie z art. 65 ?ustawy środowiskowej",
 • do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
VII. UWAGI:
 • formularz wniosku nie jest obowiązkowy, karta informacyjna przedsięwzięcia należy sporządzić zgodnie z 62a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2017, poz. 1405 ze zm. ), raport należy sporządzić zgodnie z art. 66 ww. ustawy,
 • w przypadku wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, postępowanie zostaje zawieszone do czasu przedłożenia raportu na podstawie art. 69 ust. 4 ?ustawy środowiskowej",
 • w niektórych przypadkach może nastąpić wydłużenie czasu prowadzenia postępowania administracyjnego.
Lista wiadomości