Wydział Finansowy

18. Opłata od posiadania psów

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

 

URZĄD MIEJSKI

W WĄGROWCU

 

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a

tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25

miasto@wagrowiec.eu

www.wagrowiec.eu

FN.I.15

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 311

II. PODSTAWA PRAWNA:

 1. ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1445 z późn. zm.),
 2. ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),
 3. uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 6542) - pobierz

III.INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY OD POSIADANYCH PSÓW

 • do 31.12.2018  r. na terenie miasta Wągrowca obowiązywała opłata od posiadania psów
 • obowiązek podatkowy ciąży na osobie posiadającej psa (niekoniecznie na właścicielu)
 • każda osoba posiadająca psa powinna zgłosić psa na formularzu (patrz: Wymagane dokumenty)
 • dla zarejestrowanego psa zostanie przypisany i wydany numer ewidencyjny
 • zwolnienia w opłacie od posiadania psów:

- zwolnieni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych;

- zwolniona jest osoba zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(zwolnienie dotyczy jednego psa);

- zwolniona jest osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, posiadająca psa asystującego;

- zwolniona jest osoba w wieku powyżej 65 lat prowadząca samodzielnie gospodarstwo domowe (jedna osoba uzyskuje dochód w gospodarstwie), posiadająca jednego psa;

- zwolniony jest podatnik podatku rolnego od gospodarstw rolnych (grunty rolne pow. 1 ha na terenie gminy) posiadający nie więcej niż dwa psy;

- zwolniony jest pies pochodzący ze schroniska dla zwierząt bezdomnych (należy załączyć kopię umowy adopcyjnej zawartej ze schroniskiem)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  Informacja dotycząca posiadanych psów

  Druk do pobrania:   IN OD POSIADANIA PSÓW

IV. OPŁATY:

 • opłatę w wysokości 54 zł  można uiścić:
  • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz.
                          poniedziłąek  9.00 - 15.00
                         wtorek-czwartek 9.00 -14.00
                          piątek 9.00 - 13.00
  • przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

                           61 8959 0001 0000 5106 2000 0010

V. OBOWIĄZEK OSOBY POSIADAJĄCEJ PSA:

 • obowiązkiem podatnika jest złożenie informacji/korekty informacji (patrz: druk do pobrania) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • pobierz i wypełnij informację dotyczącą posiadanych psów,
 • złóż informację w Kasie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą,

VII. TERMINY PŁATNOŚCI:

Opłata płatna jest bez wezwania, w terminie do 30 września każdego roku podatkowego.

 

VIII. UWAGI:

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67-26-80-311. 

 

 

 

Lista wiadomości