Wydział Finansowy

10.Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WĄGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
FN.I.12
02.09.2014
UZYSKANIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy,  pokój nr 5, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 26 80 335
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. art.3, art. 3a, art. 4  i art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  (Dz. U. z 2015, poz. 1340)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 roku
  (Dz. U. 2017 poz. 2215)
 3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  (Dz. U. 2013 poz. 789)
 4. obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywnia gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. 2013, Poz. 1339)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej według obowiązującego wzoru - załącznik do karty
 • oryginały faktur VAT lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał) w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
IV. OPŁATY:
 • dla podatnika bez opłat
 • złożenie pełnomocnictwa do podpisywania wniosku podlega opłacie skarbowej
  w wysokości 17 zł
 • opłatę skarbową można uiścić
  • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz.
   poniedziałek          9.00 - 15.00
   wtorek-czwartek  9.00 -14.00
   piątek                      9.00 - 13.00
  • przelewem na konto Urzędu Miejskiego:

                 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

                 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • przyjmowanie wniosków:

- za II półrocze 2019 r.: przymowanie wniosków od 1 do 28 lutego 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

- za I pórocze 2020 r. przyjmowanie wniosków od 1 do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 • Burmistrz Miasta Wągrowca wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
  o zwrot podatku
 • wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
  w Wągrowcu w godzinach urzędowania lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
  w terminach:
   
   - od 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku za II półrocze 2019 r.

- od 1 do 31 października  2020 r. w przypadku złożenia wniosku za I półrocze 2020 r.

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • pobierz i wypełnij wniosek,
 • złóż wniosek wraz z fakturami VAT (lub potwierdzonymi ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub prześlij pocztą,
 • w szczególnych przypadkach możesz być wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • poczekaj na doręczenie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
VIII. UWAGI:
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym - osobom  fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będących posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, będących w posiadaniu producenta rolnego,
 • składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku (dotyczy również gruntów objętych w użytkowanie od innych osób np. dzierżawionych), grunty gospodarstwa winny być wykazane w ewidencji gruntów i budynków na dzień  1 luty 2014 r.,
 • w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wyrazili pisemną zgodę (pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków),
 • kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra ( w 2014 r. - 0.95 zł/l) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2014 r.,
 • w 2014 r. limit zwrotu wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych,
 • terminowość wypłaty rolnikom środków pieniężnych należnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego uzależniona jest od przekazania Gminie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego,
 • dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (67) 268 03 35 lub 268 03 11.
Lista wiadomości