przystąpienie do sporządzenia m p z p miasta Wągrowca w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej - Stare Miasto 1

BURMISTRZ

MIASTA WĄGROWCA

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej ? Stare Miasto 1

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945) i art. 39 ust. 1 pkt.1, 3, 4 i 5 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2018 poz. 2081)

 zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wągrowcu uchwały
Nr VII / 40 / 2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej ? Stare Miasto 1.

 Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
przy ul. Kościuszki 15A, w terminie do 3 czerwca 2019 r.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

/Jarosław Berendt/

plik do pobrania