Obwieszczenie o zakończeniu postępowania TI-APP.6733.7.2019

Wągrowiec, dnia 06.06.2019 r.

TI-APP.6733.7.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 540, 538/1, 5, 9084/11, 9079/24, 5385, 5383, 8075/5 położonych w Wągrowcu
przy ul. Kościuszki dotyczącej zadania pn.: ?Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Kościuszki w Wągrowcu. Montaż linii kablowych n.n. ze słupami oświetleniowymi? wszczętej na wniosek
Pana Piotra Pałczyńskiego Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca reprezentującego Gminę Miejską Wągrowiec postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt