Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.6.2019

Wągrowiec, dnia 13.05.2019 r.

TI-APP.6733.6.2018

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 10.05.2019 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr geod. 1786/14, 1786/66, położonych w Wągrowcu przy ul. Mikołajczyka polegającej na budowie, budynku przedszkola
wraz z łącznikiem z budynkiem żłobka, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania ?Budowa przedszkola 6-oddziałowego na Os. Wschód w Wągrowcu? z wniosku Pana Piotra Pałczyńskiego, Zastępcy Burmistrza  Miasta Wągrowca, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt