Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.4.2019

Wągrowiec, dnia 26.04.2019 r.

TI-APP.6733.4.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 26.04.2019 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 1641/22, 5420/11, 5420/80 położonych przy ul. Nad Nielbą w Wągrowcu z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Przewoźnego.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt