Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.3.2019

Wągrowiec, dnia 19.04.2019 r.

TI-APP.6733.3.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 19.04.2019 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek o nr ewid. 3841/2, 3841/6, 4065/1, 4065/3, 3787, 3789/2, 3788, 3796, 3800/2, 3801/2, 3802/2, 5162, 5143, 5140, 2836/43, 2836/41, 2836/39, 2836/37, 2842/3, 2843, 2839/2, 2840/14, 2844/1, 2841/2, 41/2, 36, 25/1, 35/1, 25/2 oraz części działki o nr ewid. 5163 położonych w Wągrowcu polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie słupa
w istniejącej linii napowietrznej SN wraz z odcinkiem linii napowietrznej SN w ramach projekty pt. ?Wprowadzenie nowego ciągu liniowego SN-15kV Skoki 2 z GPZ Wągrowiec na linie SN 15kV Skoki? z wniosku ENEA Operator
Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Szydłowskiego ERGOLINIA Sp. z o.o. w Poznaniu.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt