Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.16.2018

Wągrowiec, dnia 15.05.2019 r.

TI-APP.6733.16.2018

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 15.05.2019 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 25/2, 9080/9, 9080/8, 9080/7, 9080/11, 9083/4 położonych przy ul. Kcyńskiej w Wągrowcu polegającej na budowie linii kablowej SN-15-kV w celu modernizacji ? przebudowie na linię kablową linię SN-15KV napowietrznej relacji GPZ Wągrowiec ? Miasto III w miejscowości Wągrowiec ? Program Leśny z wniosku Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Romana Cegielskiego.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt