o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru wokół stacji kolejowej Wągrowiec

BURMISTRZ

MIASTA WĄGROWCA

 OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru wokół stacji kolejowej Wągrowiec

oraz

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1,
w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081),

 Zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Wągrowcu uchwały Nr XVI/111/2016
z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru wokół stacji kolejowej Wągrowiec, zmienionej uchwałą nr IX/63/2019 z dnia
26 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru wokół stacji kolejowej Wągrowiec
.

 Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

 Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
przy ul. Kościuszki 15A, w terminie do 5 lipca 2019 r.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /Jarosław Berendt/

 

Załączniki do pobrania:

Uchwała -  XVI_111_2016 Zmiana studium - dworzec

uchwała IX 63 2019 o przystapieniu do zmainy studium wokół stacji kolejowej