Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OS.6220.3.2021

OS.6220.3.2021                                                                    Wągrowiec, dnia 15 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA  MIASTA  WĄGROWCA

            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 t.j.) oraz na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 55, lit. b, tiret 1 oraz pkt. 58 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. 2019, poz. 1839)

i n f o r m u j ę

strony postępowania

z wniosku

 

Pełnomocnik: Adam Dymek Zakład Usługowy ODUM s.c., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież

Wnioskodawca: Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Tomasz Pinkowski, ul. Przemysłowa 38, 62-100 Wągrowiec

  1. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu max 13 budynków, w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalno-usługowych i budynków usługowych, z podziemnymi i naziemnymi garażami wielostanowiskowymi, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym układem komunikacyjnym i parkingami dla samochodów osobowych, w ramach zadania - budowa osiedla "Park zdrojowy" - rewitalizacja terenów poprzemysłowych,
  2. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu,
  3. o wystąpieniu z wnioskiem przez tut. Organ doRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu z prośbą o przedłożenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

            Z wnioskiem wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 15A w Wągrowcu pok. 7. Dokumentacja sprawy może również zostać udostępniona w formie elektronicznej.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. przedsięwzięcia. Wnioski i uwagi na piśmie należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu ul. Kościuszki 15A, w terminie do 8 marca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wągrowca. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.