Informacje, komunikaty

1) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca o okręgu wyborczym, jego numerze, granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu i siedzibie   Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu


2) Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu  w okresie od 30 stycznia do 3 lutego 2015 r. w celu przyjmowania kandydatów na radnych w yborach uzupełniających do Rady Miejskiej  w Wągrowcu zarządzonych na dzień 15 marca 2015.

Lp.
Nazwisko i imię
Przewodniczącego
Z-cy Przewodniczącego
MKW
Data dyżuru
Godziny dyżuru
Nazwisko i imię członków MKW
1.
Magdalena Budynek
30 styczeń
12.00 - 15.00
Iwona Balcerowicz
Ireneusz Budzeń
2.
Stanisław Krzyżanowski
2 luty
12.00 - 15.00
Małgorzata Samarzewska
Robert Rejmoniak
3.
Stanisław Krzyżanowski
Magdalena Budynek
3 luty
12.00 - 24.00
Pełen skład Komisji
                                       Przewodniczący    
                        Miejskiej   Komisji Wyborczej w Wągrowcu
          /-/                        /-/Stanisław Krzyżanowski

3. KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WĄGROWCU o miejscu  i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu zarządzonych na dzień 15 lutego 2015 r.:   
I.
Miejska  Komisja  Wyborcza    na  podstawie  art.  410  §  7  ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011  r.      Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112  z  późn.  zm.), przyznaje  w  drodze  losowania  numery  listom  kandydatów  komitetów  wyborczych zarejestrowanych  do  rady  gminy. 
II.
1.  Losowanie  odbędzie  się  publicznie  w  dniu  9  lutego  2015    r.  o godz. 14:00 w sali nr 201 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.  
2.  Z  przeprowadzonego  losowania  zostanie  sporządzony  protokół,  a   informacja  o  przyznanych  numerach  listom  kandydatów  niezwłocznie  zostanie  podana  do publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  www.wagrowiec.eu,  w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Wągrowca oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.     

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu                 
                          /-/ Stanisław Krzyżanowski 
Wągrowiec, 6 lutego 2015 r. 

4. Formularz zgłoszenia kandydata do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Wągrowcu