Status prawny.

Status prawny

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Wągrowiec.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu.


Przedszkole działa na podstawie:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 996 status prawny-  z późn. zm.)

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2018r. Poz. 967 status prawny-  z późn. zm.)

- ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. Nr 95; poz. 425 status prawny-  z późn. zm.)

- statut przedszkola ( Pobierz )

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z 2018r. Poz. 917 status prawny-  z późn. zm.)

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 status prawny-  z późn. zm.)

 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez

Gminę Miejską Wągrowiec .