na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec-teren Osiedla "Wschód" w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu

Lp.

Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje
o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii.
1 Numer wpisu 7322-5/07/08
2 Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec-teren Osiedla ”Wschód” w rejonie
ul. 11 Listopada
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4 Data i miejsce sporządzania dokumentu sierpień 2008r., Chodzież
5 Zamawiający wykonanie dokumentu
(w tym REGON)
„4N”ul. Małe Błonia 6, 64-902 PiłaREGON 570364083
6 Wykonawca dokumentu
(w tym REGON)
Zakład Usługowy„ODUM”,ul. Strzelecka 11/2, 64-800 Chodzieżtel.0-67/2827435, fax. 2812367REGON 570766730, NIP 764-154-05-50
7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,
numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski w WągrowcuWydział Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, pok. 108, tel. (067) 2680321
8 Zastrzeżenia  dotyczące nieudostępniania informacji brak
9 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument brak
10 Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu C-4/08
11 Uwagi brak