ROK 2014

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2014 r.

  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2014 r.

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2014
02.01.2014
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2014 roku
2/2014
02.01.2014
przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Wągrowiec informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2014 rok
3/2014
02.01.2014
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2014 rok
4/2014
02.01.2014
ustalenia planu finansowego dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
5/2014
07.01.2014
podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujące
6/2014
07.01.2014
 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014
7/2014
09.01.2014
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zlecanych do realizacji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku
8/2014
09.01.2014
wydzierżawienia nieruchomosci na cele ogrodnicze
9/2014
14.01.2014
określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
  10/2014
20.01.2014
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
 11/2014
20.01.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 12/2014
20.01.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 13/2014
30.01.2014
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
 14/2014
30.01.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 TEKST
 15/2014
30.01.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 TEKST
 16/2014
03.02.2014
 niewykonania prawa pierwokupu
 17/2014
05.02.2014
 powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadń publicznych w 2014 roku
 TEKST
 18/2014
10.02.2014 
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 17/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniwania ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
 19/2014
10.02.2014
 uchylające Zarządzenie Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 48/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy wykorzystywanego do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
 20/2014
18.02.2014
 ogłoszenia wyników konkursu ofrt na realizację zadań pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 21/2014
1802.2014
 zakończenia procedury zbycia udziałów Dalkia Wągrowiec Sp. z o.o.
  22/2014
26.02.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 22a/2014
03.03.2014
 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do podejmowania czynności w zakresie realizacji partnerskiego projektu systemowego pn. "Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osoób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym"

 TEKST

 23/2014
04.03.2014
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
 TEKST
 24/2014
05.03.2014
 udostępnienia terenu
 25/2014
11.03.2014
 sprzedaży nieruchomości
 26/2014
11.03.2014
 sprzedaży nieruchomości
 27/2014
11.03.2014
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 28/2014
20.03.2014
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
 29/2014
20.03.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 30/2014
20.03.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 TEKST
 31/2014
26.03.2014
 rozwiązania Zespołu ds. Negocjacji w sprawie zbycia udziałów
 32/2016
28.03.2014
 regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zadań dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 33/2014
31.03.2014
 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2013 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia
 34/2014
31.03.2014
 wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 35/2014
02.04.2014
 przyznania, w ramach odszkodowania, nieruchomości zamiennej
 TEKST
 36/2014
02.04.2014
 zmiany składu Komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości
37/2014
09.04.2014
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
 38/2014
09.04.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 TEKST
 39/2014
11.04.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 40/2014
11.04.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
41/2014
28.04.2014
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zleconego do realizacji na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku
 42/2014
28.04.2014
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
 43/2014
28.04.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 44/2014
28.04.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 TEKST
 45/2014
05.05.2014
 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 46/2014
07.05.2014
 przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w mieście
 47/2014
08.05.2014
 zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Wągrowcu
 48/2014
09.05.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 49/2014
14.05.2014
 zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Wągrowcu
 TEKST
 50/2014
14.05.2014
 plan kont dla zadania e-integracja mieszkanców
 51/2014
14.05.2014
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 TEKST
 52/2014
16.05.2014
 zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 i 6 w Wągrowcu
 TEKST
53/2014
19.05.2014
przekazania sprawozdania finasowego za 2013 rok
 54/2014
20.05.2014
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
55/2014
20.05.2014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
56/2014
20.05.2014
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
57/2014
20.05.2014
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2013 rok
58/2014
20.05.2014
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2013 rok
59/2013
20.05.2014
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2013 rok
60/2014
22.05.2014
zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Wągrowcu
61/2014
27.05.2014
wydzierżawienia gruntu z przeznaczeniem na ogródki
62/2014
27.05.2014
wprowadzenia Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
63/2014
28.05.2014
zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wagrowca na lata 2014 - 2033
64/2013
29.05.2014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
65/2014
30.05.2014
zatwierdzenia organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec na rok szkolny 2014/2015
66/2014
30.05.2014
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
67/2014
03.06.2014
sprzedaży nieruchomości
68/2013
03.06.2014
powolania Komisji Konkursowej
69/2014
06.06.2014
rozstrzygniecia konkursu ofert
70/2014
06.06.2014
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
71/2014
06.06.2014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
72/2014
06.06.2014
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
73/2014
06.06.2014
określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Wagrowiec
74/2014
10.06.2014
wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "E-integracja mieszkanców Wagrowca" oraz powolania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu w ramach ww. projektu
75/2014
24.06.2014
uzupełnienia składu osobowego Komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości
76/2014
25.06.2014
zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu oraz za korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza
77/2014
26.06.2014
powołania członka VI kadencji Rady Nadzorczej Dalkia Wągrowiec Sp. z o.o.
78/2014
27.06.2014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 79/2014
27.06.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 TEKST
 80/2014
30.06.2014
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 TEKST
 81/2014
30.06.2014
 utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 TEKST
 83/2014
14.07.2014
 nabycia nieruchomości w drodze umowy darowizny
 84/2014
14.072014
 nabycia nieruchomości w drodze umowy darowizny
 85/2014
17.07.2014
 najmu gruntu
86/2014
21.07.2014
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
87/2014
21.07.2014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
88/2014
21.07.2014
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
89/2014
21.07.2014
ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
90/2014
22.07.2014
nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego
91/2014
23.07.2014
sprzedaży lokalu mieszkalnego
92/2014
23.07.2014
 powołania  Zespołu ds. Wągrowieckiego  Budżetu  Obywatelskiego
93/2014
23.07.2014
o uchyleniu mocy obowiązującej zarządzenia nr 64/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.
94/2014
23.07.2014
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
95/2014
30.07.2014 
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 96/2014
14.08.2014
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
 TEKST
 97/2014
14.08.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 98/2014
14.08.2014
 sprzedaży nieruchomości
 99/2014
14.08.2014
 niewykonania prawa pierwokupu
 100/2014
14.08.2014
 sprzedaży nieruchomości
 101/2014
20.08.2014
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 102/204
26.08.2014
 wydzierżawienia nieruchomości
 103/2014
26.08.2014
 wydzierżawienia nieruchomości
 104/2014
27.08.2014
 najmu nieruchomości
 105/2014
27.08.2014
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
 106/2015
27.08.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 107/2014
27.08.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 108/2014
28.08.2014
 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Wągrowca, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
 TEKST
 109/2014
28.08.2014
 wydzierżawienia pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy miejskiej Wągrowiec na stołówki szkolne
110/2014
29.08.2014
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 111/2014
03.09.2014
 wyznaczenia na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
112/2014
04.09.2014
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 113/2014
10.09.2014
 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
114/2014
15.09.2014
wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
115/2015
22.09.2014
zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu
116/2014
24.09.2014
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
117/2014
25.09.2014
niewykonania prawa pierwokupu
118/2014
30.09.2014
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
119/2014
30.09.2014
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
120/2014
30.09.2014
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
121/2014
30.09.2014
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
122/2014
30.09.2014
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
 123/2014
30.09.2014
 wydzierżawienia nieruchomości
 124/2014
30.09.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 125/2014
01.10.2014
 wydzierżawienia nieruchomości
 126/204
01.10.2014
 przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
127/2014
07.10.2014
wysokości cen za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Wągrowcu w zwiazku z wprowadzeniem Programu Wągrowiecka Rodzina 3+
128/2014
07.10.2014
wysokości cen za korzystanie z obiektów zlokalizowanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kąpielisk miejskich nad J.Durowskim w związku z wprowadzeniem Programu Wągrowiecka Rodzina 3+ przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/248/2014 z dnia 29 września 2014 r.
129/2014
14.10.2014
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
130/2014
14.102014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
131/2014
14.10.2014
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 132/2014
14.10.2014
 podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w celu przeprowadzenia wyborów do Mlodzieżowej Rady Miejskiej w Wagrowcu oraz wyznaczenia siedziby Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej
133/2014
14.10.2014
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 134/2014
14.10.2014
 powołania koordynatora gminnego
 135/2014
27.10.2014
 powolania miejskiej Mlodzieżowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
 136/2014
31.10.2014
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
 TEKST
 137/2014
31.10.2014
 zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
 TEKST
 138/2014
05.11.2014
 ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwa "Prowadzenie Osrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty
 139/2014
05.11.2014
 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwa "Prowadzenie Osrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
 140/2014
06.11.2014
 dokonania daarowizny prawa właśności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
 TEKST
 141/2014
06.11.2014
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 142/2014
12.11.2014
 ustanowienia zarzadcy składnika mienia komunalnego
143/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
144/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
145/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
146/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
147/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
148/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
149/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
150/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
151/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
152/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
153/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
154/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
155/2014
12.11.2014
wydzierżawienia nieruchmości
156/2014
12.11.2014
podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz numerów w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu
157/2014
13.11.2014
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Niasta Wągrowca na lata 2015-2033
158/2014
13.11.2014
ustalenia projektu uchwaly budżetowej na 2015 rok
159/2014
13.11.2014
wydzierżawienia nieruchomości
160/2014
17.11.2014
przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy miejskiej Wągrowiec informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na 2015 rok
161/2014
17.11.2014
ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2015 rok
162/2014
17.11.2014
ustalenia projektu planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2015 rok
163/2014
19.11.2014
nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec
164/2014
21.11.2014
ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady seniorów w Wągrowcu
165/2014
25.11.2014
powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
166/2014
25.11.2014
przeprowadzenia inwetaryzacji w 2014 r.
167/2014
25.11.2014
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
168/2014
25.11.2014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
169/2014
25.11.2014
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
170/2014
28.11.2014
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
171/2014
28.11.2014
wydzierżawienia pomieszczeń przedszkolnych stanowiacych własność Gminy miejskiej Wągrowiec na kuchnie przedszkolne
172/2014
08.12.2014
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
173/2014
08.12.2014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
174/2014
08.12.2014
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2014 rok
175/2014
08.12.2014
wydzierżawienia nieruchomości
176/2014
08.12.2014
nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu
177/2014
29.12.2014
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
178/2014
29.12.2014
powołania delegowanych kandydatów w skład Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu
179/2014
30.12.2014
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033
180/2014
31.12.2014
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2014 rok
181/2014
31.12.2014
odwołania Zastępcy Burmistrza
182/2014
31.12.2014
powołania Zastepcy Burmistrza
183/2014
31.12.2014
ustanowienia zarządcy składnika mienia komunalnego
184/2014
31.12.2014
udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta
185/2014
31.12.2014
ustanowienia zarządcy składników mienia komunalnego
186/2014
31.12.2014
wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2014 na jednostki je realizujace
 187/2014
31.12.2014
 wyznaczenia pracowników do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP
188/2014
31.12.2014
 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wagrowcu