ROK 2012

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2012 r.

  REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2012 r.

Numer Zarządzenia  i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2012
05.01.2012

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2012 roku

2/2012
05.01.2012
ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 rok
3/2012
05.01.2012 
ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok
PDF
4/2012
10.01.2012 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
PDF
5/2012
11.01.2012
podziału dochodów, dotacji i wydatków na jednostki je realizujące
PDF
6/2012
11.01.2012 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012
7/2012 23.01.2012
wysokości cen za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Wągrowcu
8/2012
24.01.2012
powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2012 roku
9/2012
24.01.2012
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz uchwalenia regulaminu jej działania
10/2012
25.01.2012
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
11/2012
30.01.2012
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin
12/2012
03.02.2012

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

13/2012
09.02.2012

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

14/2012
09.02.2012

zmienijace zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.

15/2012
09.02.2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok

16/2012
13.02.2012

ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

17/2012
20.02.2012

najmu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy miejskiej Wągrowiec na urządzenie i prowadzenie na płycie Rynku letniego ogródka gastronomicznego

18/2012
20.02.2012

wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2012 na jednostki je realizujące

PDF
19/2012
06.03.2012 

niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

PDF
20/2012
16.03.2012 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
21/2012
19.03.2012 

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej, własność Gminy miejskiej Wągrowiec, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

22/2012
28.03.2012
organizacji stanowiska kierowania Burmistrza na czas wewnętrznego i zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny
23/2012
29.03.2012
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na 2011 rok
24/2012
30.03.2012
zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.
 25/2012
02.04.2012

 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 26/2012
03.04.2012

 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych  w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 PDF

 27/2012
03.04.2012

 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2012 na jednostki je realizujące

 PDF

 28/2012
03.04.2012

 zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla samorządowych instytucji kultury

 PDF

 29/2012
16.04.2012

 ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa w 2012 r.

 PDF

 30/2012
16.04.2012

 powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie:kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2012 r.

 PDF

 31/2012
23.04.2012
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

 PDF

32/2012
23.04.2012
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.
 33/2012
23.04.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r.

 PDF

 34/2012
08.05.2012

 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu ul. Kcyńska 61

 PDF

 35/2012
10.05.2012

 ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

 PDF

 36/2012
18.05.2012

 przekazania sprawozdania finansowego za 2011 rok

 PDF

 37/2012
22.05.2012

 upoważnienia Kierownika MOPS-u Pani Ireny Woźniak do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

 PDF

 38/2012
21.05.2012
 sprzedaży nieruchomości

 PDF

 39/2012
23.05.2012

 wprowadzenia do użytku Planu Zarzadzania Kryzysowego Miasta Wągrowca

 PDF

 40/2012
23.05.2012
 powołania Komisji Konkursowej

 PDF

 41/2012
24.05.2012

 powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

 PDF

 42/2012
30.05.2012

 zatwierdzenia organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec na rok szkolny 2012/2013

 PDF

 43/2012
30.05.2012

 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

 PDF

 44/2012
31.05.2012

 wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 PDF

 45/2012
31.05.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.

 PDF

 46/2012
31.05.2012
 sprzedaży nieruchomości

 PDF

 47/2012
31.05.2012

 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2012 na jednostki je realizujące

 PDF

 48/2012
04.06.2012
 powołania komisji konkursowej

 PDF

 49/2012
12.06.2012

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 PDF

50/2012
20.06.2012

 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu ul. Kcyńska 61

 PDF

 51/2012
21.06.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 rok

 PDF

 52/2012
21.06.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r.

 PDF

 53/2012
25.06.2012

 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

 PDF

 54/2012

 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

 PDF

 55/2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.

 PDF

 56/2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r.

 PDF

 57/2012

 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 58/2012
29.06.2012
 powołania Komisji Konkursowej

 PDF

 59/2012
02.07.2012

 powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. "Lokalnego programu rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2012-2020"

 PDF

 60/2012
02.07.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury Gminy miejskiej Wągrowiec oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 PDF

 61/2012
09.07.2012

 nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 62/2012
09.07.2012

 powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

 PDF

 63/2012
11.07.2012

 upoważnienia do wykonywania czynności nadzorczych w żłobkach i klubach dziecięcych funkjonujących na terenie miasta Wągrowca

 PDF

 64/2012
11.07.2012

 upoważnienia do wykonywania czynności nadzorczych w żłobkach i klubach dziecięcych funkjonujących na terenie miasta Wągrowca

 PDF

 65/2012
10.07.2012

 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 PDF

 66/2012
10.07.2012

 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 PDF

 67/2012
16.07.2012

 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 PDF

 68/2012
16.07.2012

 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

 PDF

 69/2012
25.07.2012
 sprzedaży lokalu mieszkalnego

 PDF

 70/2012
31.07.2012

 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 PDF

 71/2012
31.07.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 rok

 PDF

 72/2012
31.07.2012
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r.

 PDF

 73/2012
02.08.2012
 sprzedaży lokalu mieszkalnego

 PDF

74/2012
13.08.2012

 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 PDF

 75/2012
13.08.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 rok

 PDF

 76/2012
17.08.2012
 sprzedaży nieruchomości

 PDF

 77/2012
17.08.2012

 sprzedaży nieruchomości

 PDF

 78/2012
21.08.2012

 sprzedaży lokalu mieszkalnego

 PDF

 79/2012
29.08.2012

 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 80/2012
29.08.2012

 powołania Zastęopcy Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

 PDF

 81/2012
29.08.2012

 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 roku

 PDF

 82/2012
03.09.2012

 powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania nieruchomości

 PDF

 83/2012
03.09.2012

 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro

 PDF

 84/2012
03.09.2012

 wprowadzenia zamian w organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na rok szkolny 2012/2013

 PDF

 85/2012
20.09.2012

 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 86/2012
26.09.2012

 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2012 na jednostki je realizujące

 PDF

 87/2012
26.09.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 rok

 PDF

 88/2012
01.10.2012

 wprowadzenia zamian w organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec na rok szkolny 2012/2013

 PDF

89/2012
04.10.2012
 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 90/2012
10.10.2012
 niewykonania prawa pierwokupu

 PDF

 91/2012
12.10.2012
 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej

 PDF

 92/2012
12.10.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 rok

 PDF

 93/2012
12.10.2012
 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 94/2012
12.10.2012
 udzielnia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu

 PDF

 95/2012
17.10.2012
 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 96/2012
17.10.2012
 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2012 na jednostki je realizujące

 PDF

 97/2012
19.10.2012

 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 98/2012
19.10.2012

 przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 PDF

 99/2012
25.10.2012
 zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wagrowcu

 PDF

 100/2012
25.10.2012

 podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz wyznaczenia siedziby Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej

 PDF

 101/2012
30.12.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.

 PDF

 102/2012
30.12.2012
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r.

 PDF

 103/2012
31.10.2012

 wydzierżawienia gruntu na cele rolnicze

 PDF

 104/2012
31.10.2012

 powołania Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu

 PDF

 105/2012
31.10.2012

 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2012 na jednostki je realizujące

 PDF

 106/2012
31.10.2012

 przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w 2012 roku

 PDF

 107/2012
06.11.2012

 wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Wągrowcu

 PDF

 108/2012
06.11.2012

 przyznania, w ramach odszkodowania, nieruchomości zamiennej

 PDF

 109/2012
07.11.2012

 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 PDF

 110/2012
07.11.2012
 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 111/2012
09.11.2012

 ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert

 PDF

 112/2012
09.11.2012

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

 PDF

 113/2012
14.11.2012

 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2023

 PDF

 114/2012
14.11.2012
 projektu budżetu na 2013 r.

 PDF

  115/2012
14.11.2012

 ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.

 PDF

 116/2012
14.11.2012

 ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r.

 PDF

 117/2012
14.11.2012

 rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

 PDF

 118/2012
14.11.2012

 niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 PDF

 119/2012
15.11.2012

 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wągrowca na lata 2012-2020"

 PDF

 120/2012
19.11.2012
 niewykonania prawa pierwokupu

 PDF

 121/2012
19.11.2012

 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 PDF

 122/2012
19.11.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.

 PDF

 123/2012
19.11.2012

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r.

 PDF

 124/2012
20.11.2012

 ustanowienia zarzadcy składników mienia komunalnego

 PDF

 125/2012
22.11.2012
 sprzedaży nieruchomości

 PDF

 126/2012
26.11.2012

 nabycia nieruchomości w drodze darowizny

 PDF

 127/2012
27.11.2012

 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 128/2012
27.11.2012
 wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy miejskiej Wągrowiec

 PDF

 129/2012
27.11.2012

 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2012 na jednostki je realizujące

 PDF

 130/2012
04.12.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz wyznaczenia siedziby Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej

 PDF

131/2012
19.12.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.

 PDF

 132/2012
19.12.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2012 r.

 PDF

 133/2012
19.12.2012
 nabycia nieruchomości

 PDF

 134/2012
19.12.2012

 wprowadzenia zmian w podziale dochodów, dotacji i wydatków roku 2012 na jednostki je realizujące

 PDF

 135/2012
28.12.2012

 ustalenia opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu oraz za korzystanie z obiektów infrastruktury cmentarza

 PDF

 136/2012
28.12.2012

 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

 PDF

 137/2012
28.12.2012

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2012 r.

 PDF

 138/2012
31.12.2012

 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu

 PDF

 139/2012
31.12.2013

 ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

 PDF