ROK 2008

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2008 r.

 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca
2008 r.

Nr Zarządzenia  i data podjęcia
Zarządzenie w sprawie
Do
pobrania
1/2008
03.01.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w USC i Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
2/2008
04.01.2008
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
3/2008
07.01.2008
przygotowania I zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz miejskiego systemu wykrywania I alarmowania w mieście Wągrowcu
4/2008
07.01.2008
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu przy  ul. Powstańców Wlkp.
PDF
5/2008
08.01.2008
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia Regulaminu jej działania
PDF
6/2008
09.01.2008
ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008 rok
PDF
7/2008
09.01.2008
ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok
PDF
8/2008
09.01.2008
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na I kwartał 2008 roku
PDF
9/2008
10.01.2008
zasad organizacji i wykonywania kontroli finansowej
PDF
10/2008
10.01.2008
powołania zespołu powypadkowego
PDF
11/2008
14.01.2008
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego
PDF
12/2008
14.01.2008
podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2008 na jednostki je realizujace
PDF
13/2008
14.01.2008
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008
PDF
14/2008
14.01.2008
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu przy  ul.Berdychowskiej
PDF
15/2008
14.01.2008
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2008 roku
PDF
16/2008
14.01.2008
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za reprezentacyjny ubiór służbowy dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu stanu Cywilnego w Wągrowcu
PDF
17/2008
01.02.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds .obsługi GCI i MOIE w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
18/2008
01.02.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
19/2008
2008
20/2008
13.02.2008
odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
PDF
21/2008
14.02.2008
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
PDF
22/2008
18.02.2008
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości,
2.opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
PDF
23/2008
21.02.2008
powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
24/2008
05.03.2008
odwołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
PDF
25/2008
06.03.2008
niewykonania prawa pierwokupu działek położonych przy ul.Kolejowej 2
PDF
26/2008
12.03.2008
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok
PDF
27/2008
13.03.2008
powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego
PDF
28/2008
19.03.2008
przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok
PDF
29/2008
19.03.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Włodzimierza Kowalskiego
PDF
30/2008
31.03.2008
o zmianie Zarządzenia Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków na jednostki je realizujące
PDF
31/2008
31.03.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008r.
PDF
32/2008
31.03.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
33/2008
04.04.2008
ogłoszenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych
PDF
34/2008
04.04.2008
przyznania dotacji na wykonanie zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
PDF
35/2008
04.04.2008
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2008 roku
PDF
36/2008
14.04.2008
rozwiązania i skreślenia z ewidencji Drużyny Ratownictwa Ogólnego działającego przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wągrowcu ul.Grunwaldzka 30
PDF
37/2008
14.04.2008
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
PDF
38/2008
14.04.2008
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
PDF
39/2008
15.04.2008
o zmianie Zarządzenia Nr 22/2008 z dnia 18.02.2008r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości,
2.opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
PDF
40/2008
18.04.2008
przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości deratyzacji na terenie miasta Wągrowca
PDF
41/2008
28.04.2008
powierzenia Panu Ryszardowi Dereżyńskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
PDF
42/2008
28.04.2008
powołania Pani Małgorzaty Kranc na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
PDF
43/2008
29.04.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Grunwaldzkiej
PDF
44/2008
06.05.2008
wydzierżawienia  na okres 3 lat działki o pow. 280m2 położonej przy ul.Rzecznej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
PDF
45/2008
06.05.2008
wydzierżawienia  na okres 3 lat działki o pow. 700m2 położonej przy ul.Berdychowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
46/2008
06.05.2008
wydzierżawienia  na okres 3 lat działki o pow. 2.022m2 położonej przy ul.Bobrownickiej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
47/2008
06.05.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Bobrownickiej 36b
PDF
48/2008
06.05.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul.Pałuckiej 2
PDF
49/2008
06.05.2008
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych położonych przy ul.Przybyszewskiego
PDF
50/2008
06.05.2008
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych położonych przy ul.Przybyszewskiego
PDF
51/2008
06.05.2008
sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ul.Jana Pawła II na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
PDF
52/2008
06.05.2008
sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ul.Gnieźnieńskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
PDF
53/2008
06.05.2008
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na II kwartał 2008 roku
PDF
54/2008
07.05.2008
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Grunwaldzkiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
PDF
55/2008
09.05.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Oświaty i Obsługi Placówek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
56/2008
09.05.2008
o zmianie Zarządzenia Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2008 na jednostki je realizujące 
PDF
57/2008
09.05.2008
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i rekreacji w Wągrowcu
PDF
58/2008
12.05.2008
sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek położonych przy ulicy Kcyńskiej
PDF
59/2008
12.05.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Ks. Ewarysta Nawrowskiego
PDF
60/2008
13.05.2008
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2 działek położonych przy ulicy Janowieckiej
PDF
61/2008
13.05.2008
sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 3 działek położonych przy ulicy Stanisława Mikołajczyka
PDF
62/2008
14.05.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu o pow. 1.000m2 położonego przy ul.Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolniczo - ogrodnicze
PDF
63/2008
14.05.2008
określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
64/2008
19.05.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008 rok
PDF
65/2008
27.05.2008
systemu informacji miejskiej w Gminie Miejskiej Wągrowiec
PDF
66/2008
27.05.2008
powołania Pana Włodzimierza Naumczyka na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
PDF
67/2008
28.05.2008
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 8.984m2 położonego przy ul. Klasztornej
PDF
68/2008
02.06.2008
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec działki o pow. 212m2 położonej przy ul.Gnieźnieńskiej stanowiącej własność Parafii p.w. Jakuba Apostoła w Wągrowcu
PDF
69/2008
03.06.2008
sprzedaży w drodze przetargu 2 działek położonych przy ul.11 Listopada
PDF
70/2008
03.06.2008
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 4.865m2 położonego przy ul. Gnieźnieńskiej
PDF
71/2008
04.06.2008
nieodpłatnego przekazania na własność jachtu „Aramis na rzecz LKS „NEPTUN" w Wągrowcu
PDF
72/2008
04.06.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ul.Janowieckiej
PDF
73/2008
05.06.2008
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 700m2 położonego przy ul. Berdychowskiej
PDF
74/2008
06.06.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku przy ul. Opackiej 22
PDF
75/2008
09.06.2008
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Gnieźnieńskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
PDF
76/2008
09.06.2008
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Gnieźnieńskiej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
PDF
77/2008
12.06.2008
przyjęcia darowizny nieruchomości od Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec
PDF
78/2008
12.06.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Bobrownickiej 40c
PDF
79/2008
13.06.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
80/2008
13.06.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Reja 2
PDF
81/2008
16.06.2008
powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu
PDF
82/2008
20.06.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Piaskowej 27C/2
PDF
83/2008
25.06.2008
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu dzierżawy gruntu na Bazarze
PDF
84/2008
30.06.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008r.
PDF
85/2008
30.06.2008
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok
PDF
86/2008
30.06.2008
o zmianie Zarządzenia Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2008 na jednostki je realizujące 
PDF
87/2008
02.07.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ul.Kraszewskiego z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
PDF
88/2008
03.07.2008
odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej przy ul.Bartodziejskiej
PDF
89/2008
03.07.2008
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na III kwartał 2008 roku
PDF
90/2008
08.07.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ulicy St. Mikołajczyka
PDF
91/2008
23.07.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku przy ul. Mickiewicza 13
PDF
92/2008
23.07.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Mickiewicza 13a
PDF
93/2008
24.07.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ulicy Reja
PDF
94/2008
24.07.2008
rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
PDF
95/2008
31.07.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ul.Berdychowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
96/2008
31.07.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ul.Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
97/2008
31.07.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ul.Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
98/2008
31.07.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ulicy Poznańskiej
PDF
99/2008
31.07.2008
wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
100/2008
06.08.2008
ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy - organu oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
101/2008
12.08.2008
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
102/2008
12.08.2008
ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
PDF
103/2008
14.08.2008
udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi MOPS-u do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Aktywizacja bezrobotnych Wągrowczan - kobiety wracają do pracy"
PDF
104/2008
18.08.2008
przyjęcia darowizny od Powiatu Wągrowieckiego - grunty pod budowę Aqaparku
PDF
105/2008
18.08.2008
wydzierżawienia pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec na stołówki szkolne
PDF
106/2008
19.08.2008
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Piaskowej 27C
PDF
107/2008
19.08.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ul.Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
108/2008
19.08.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ul.Klasztornej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
109/2008
25.08.2008
przedstawienia informacji  z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2008r.
PDF
110/2008
08.09.2008
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2 działek położonych przy ulicy Berdychowskiej
PDF
111/2008
08.09.2008
powołania zespołu powypadkowego
PDF
112/2008
15.09.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ul.Taszarowo z przeznaczeniem na cele ogrodnicze
PDF
113/2008
17.09.2008
sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki przyległej do działki istniejącej - ul.St.Mikołajczyka
PDF
114/2008
18.09.2008
zmian w składzie Komisji Przetargowej
PDF
115/2008
22.09.2008
odpłatnego nabycia działek przy ul.Powstańców Wlkp i ul.Ks.Wujka
PDF
116/2008
24.09.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ulicy Janowieckiej
PDF
117/2008
29.09.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
118/2008
30.09.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008r.
PDF
119/2008
30.09.2008
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok
PDF
120/2008
01.10.2008
rozłożenia na raty należności opłaty rocznej z odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego działki
PDF
121/2008
01.10.2008
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec działki o pow. 13m2 położonej przy ulicy Ogrodowej
PDF
122/2008
01.10.2008
ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
PDF
123/2008
01.10.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ulicy 11 Listopada
PDF
124/2008
03.10.2008
o zmianie Zarządzenia Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie podziału dochodów i wydatków roku 2008 na jednostki je realizujące
PDF
125/2008
01.10.2008
rozłożenia na raty należności opłaty rocznej z odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
PDF
126/2008
06.10.2008
harmonogramu  realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2008 roku
PDF
127/2008
06.10.2008
przeprowadzenia inwentaryzacji w 2008 roku
PDF
128/2008
07.10.2008
rozłożenia na raty należności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz umorzenia naliczonych odsetek
PDF
129/2008
14.10.2008
odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec działki o pow. 263 m2 położonej przy Rynku
PDF
130/2008
14.10.2008
rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
PDF
131/2008
23.10.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
132/2008
23.10.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnika miejskiego w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
PDF
133/2008
27.10.2008
powołania Pani Małgorzaty Kranc na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
PDF
134/2008
27.10.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki przy ulicy Stanisława Mikołajczyka
PDF
135/2008
31.10.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008r.
PDF
136/2008
31.10.2008
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok
PDF
137/2008
31.10.2008
powołanie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
PDF
138/2008
06.11.2008
ogłoszenia konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty
PDF
139/2008
06.11.2008
powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"
PDF
140/2008
07.11.2008
o zmianie Zarządzenia Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie podziału dochodów, dotacji i wydatków roku 2008 na jednostki je realizujące 
PDF
141/2008
12.11.2008
„Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu"
PDF
142/2008
12.11.2008
„Instrukcji dotyczącej szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu"
PDF
143/2008
 12.11.2008
projektu budżetu na 2008 rok
PDF
144/2008
17.11.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Jankowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
145/2008
17.11.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Berdychowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
146/2008
17.11.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Arkadego Fiedlera z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
147/2008
17.11.2008
wyrażenia zgody na obciążenie działki Nr 4170 i działki 2466/2 bezpłatną służebnością gruntową Przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 2466/3
PDF
148/2008
21.11.2008
sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki o pow. 88m2 położonej przy ul.Rgielskiej
PDF
149/2008
25.11.2008
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu dzierżawy gruntu na Bazarze
PDF
150/2008
28.11.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Letniej
PDF
151/2008
28.11.2008
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
152/2008
28.11.2008
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
153/2008
28.11.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Bydgoskiej z przeznaczeniem pod uprawę łąki
PDF
154/2008
28.11.2008
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
155/2008
09.12.2008
ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2009r.
PDF
156/2008
09.12.2008
ustalenia projektu planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami 2009r.
PDF
157/2008
11.12.2008
o zmianie Zarządzenia Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie podziału dochodów i wydatków roku 2008 na jednostki je realizujące
PDF
158/2008
12.12.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008r.
PDF
159/2008
12.12.2008
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok
PDF
160/2008
15.12.2008
przeprowadzenia inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej na terenie miasta Wągrowca
PDF
161/2008
15.12.2008
wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.
PDF
162/2008
16.12.2008
umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
163/2008
16.12.2008
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu dzierżawy gruntu
PDF
164/2008
16.12.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Bydgoskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
165/2008
18.12.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Rogozińskiej z przeznaczeniem n cele rolnicze
PDF
166/2008
18.12.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Rzecznej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
167/2008
18.12.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Okrężnej z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
168/2008
18.12.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Fiedlera z przeznaczeniem cele rolnicze cele rolnicze
PDF
169/2008
18.12.2008
wydzierżawienia na 3 lata gruntu przy ulicy Fiedlera z przeznaczeniem na cele rolnicze
PDF
170/2008
22.12.2008
powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
PDF
171/2008
30.12.2008
wyrażenia zgody na umorzenie naliczonych odsetek z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kwiatowej
PDF
172/2008
30.12.2008
niewykonania prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Gnieźnieńskiej
PDF
173/2008
3012.2008
powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
PDF
174/2008
31.12.2008
o zmianie Zarządzenia Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie podziału dochodów i wydatków roku 2008 na jednostki je realizujące
PDF
175/2008
31.12.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu jednostki Samorządu Terytorialnego na 2008r.
PDF
176/2008
31.12.2008
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok
PDF
177/2008
31.12.2008
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na IV kwartał 2008 roku
PDF
178/2008
31.12.2008
umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej przy ulicy Reja
PDF
179/2008
18.12.2008
powołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu