ROK 2001

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2001 r

  Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2001 r.

Lp.

Nr Zarządzenia     i data

Zarządzenie w sprawie

Do pobrania

1

1/2001
02.01.2001

Zmieniające zarządzenie nr */97 Burmistrza miasta Wągrowca z dnia 23grudnia 1997r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Wągrowcu.

PDF

2

 2/2001
20.02.2001

Rozwiązania i skreślenia z ewidencji Zakładowej Drużyny Ratownictwa Ogólnego- Bank Polska Kasa Opieki SA, I Oddział w Wągrowcu

PDF

3
3/2001
17.04.2011
Dokonania zmian w Regulaminie Pracy Obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

PDF

4

4/2001
19.04.2011

Uchylenia Zarządzenia Nr 8/97 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23grudnia 1997r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Wągrowcu

PDF

5

5/2011
12.07.2001

Organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim

PDF

6

6/2001
12.07.2001

Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materialnej

PDF

7

 7/2001
12.07.2001

Ustalenia zakładowego planu kont

PDF

8
 8/2001
11.12.2001

Przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2001

PDF