Stuktura organizacyjna

Zespół Radców Prawnych

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

  

 Marzena Borowińska   
 Radca Prawny  
  pok. 6 
 67 268 03 37  
 Agnieszka Budka
 Radca Prawny
  pok. 6 
 67 268 03 37 

 .

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy:
 

 

1/ obsługa prawna Rady Miejskiej  i  Urzędu Miejskiego, a w szczególności:

a)    opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza

b)   prowadzenie wykazu obowiązujących aktów prawnych zawierających akty prawa miejscowego,

c)    opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,

d)   prowadzenie nadzoru nad stosowaniem przepisów KPA w komórkach organizacyjnych Urzędu,

e)    opiniowanie projektów umów i porozumień,

2/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o obsłudze prawnej.

Lista wiadomości