Stuktura organizacyjna

Zastępca Burmistrza Miasta

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

 

Piotr Pałczyński                              
Z-ca Burmistrza  
pok. 202b     
tel.: 67 262 03 46  
fax 67 262 03 25  

Zadania Zastępcy Burmistrza:
 
 1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

3. Zastępca Burmistrza Miasta kieruje sprawami ekonomicznymi gminy i rozwoju gospodarczego, infrastruktury i inwestycji, kultury, sportu, promocji miasta, współpracy zagranicznej, pomocy społecznej oraz świadczeń wychowawczych, a w szczególności:

1)     współpracuje z Radą i jej komisjami;
2)     odpowiada za rozwój miasta w podległym mu zakresie;
3)     sprawuje nadzór nad przygotowywaniem projektów aktów prawnych w zakresie powierzonych mu  spraw;
4)     koordynuje prace nad opracowywaniem i realizacją budżetu podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy;
5)     koordynuje działania w ramach zintegrowanego zarządzania Gminą;
6)     pozyskuje inwestorów zewnętrznych;
7)     koordynuje działania w ramach polityki informacyjnej w Gminie;
8)     nadzoruje bieżącą działalność spółek komunalnych oraz przebieg prac związanych z ich restrukturyzacją;
9)     sprawuje nadzór nad opracowywaniem oraz realizacją strategii rozwoju miasta;
10)  współdziałała z podmiotami otoczenia biznesu w zakresie przedsiębiorczości i realizacji zadań rozwojowych miasta, zgodnie z założeniami strategii rozwoju miasta;
11)  zapewnia uczestnictwo Miasta w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa;
12)  prowadzi analizę stanu mienia komunalnego;
13)  nadzoruje gospodarkę lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zasobach mieszkaniowych Gminy prowadzoną we współpracy z Wągrowieckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej;
14)  nadzoruje procedury zamówień publicznych;
15)  koordynuje planowanie budowy, przebudowy i remontów dróg i chodników oraz nadzór nad utrzymaniem ich właściwego stanu, w tym utrzymania zimowego;
16)  zapewnia warunki do rozwoju i utrzymania właściwego stanu zieleni oraz lasów komunalnych w mieście;
17)  współdziałała z inspekcjami ochrony środowiska;
18)  koordynuje działania z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń wychowawczych;
19)  współpracuje z Audytorem Wewnętrznym w realizacji jego obowiązków.

4. Realizując wyżej wymienione zadania sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1)     Wydziałem Infrastruktury, Architektury i Ekologii;
2)     Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami;
3)     Referatem Egzekucji i Kontroli;
4)     Wieloosobowymstanowiskiem pracy do spraw środków zewnętrznych;
5)     Spółkami prawa handlowego:
        a)   Zakładem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu,
        b)   Wągrowieckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wągrowcu;
6)   Jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Wągrowiec:
       a)   Miejskim Domem Kultury,
       b)   Miejską Biblioteką Publiczną,
       c)   Muzeum Regionalnym,
       d)   Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej,
       e)   Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Lista wiadomości