Stuktura organizacyjna

Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA

Jarosław Berendt      
Burmistrz   
pok. 202a      
tel.: 67 262 03 46        
fax 67 262 03 25         


Zakres zadań Burmistrza:

1)     reprezentowanie Gminy i Urzędu  na zewnątrz;
2)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
3)     prowadzenie bieżących spraw Gminy;
4)     kreowanie współpracy Gminy z organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego;
5)     kreowanie kontaktów i współpracy zagranicznej;
6)     podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i udzielanie pełnomocnictw lub upoważnień innym osobom do podejmowania tych czynności;
7)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
8)     zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
9)     okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
10)  koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
11)  rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań;
12)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
13)  czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
14)  upoważnianie swego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
15)  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób wymienionych w Art. 24h ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
16)  ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
17)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, niniejszy  Regulamin oraz uchwały Rady;
18)  jest szefem obrony cywilnej miasta oraz organizuje, nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i ochrony ludności i środowiska oraz zadań w sprawie zarzadzania kryzysowego w zakresach określonych przepisami prawa;
19)  jako administrator danych odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w systemie informatycznym;
20)  wykonuje zadania kierownika jednostki związane z audytem wewnętrznym w zakresie ustalonym ustawą o finansach publicznych;
21)  wydaje zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzanych w ramach kontroli zarządczej oraz podpisuje odpowiedzi na zalecenia kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie.
Lista wiadomości