Stuktura organizacyjna

Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA

Jarosław Berendt      
Burmistrz   
pok. 202a      
tel.: 67 262 03 46        
fax 67 262 03 25         


Zakres zadań Burmistrza:

1)     reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;
2)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
3)     prowadzenie bieżących spraw Gminy;
4)     kreowanie współpracy Gminy z organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego;
5)     kreowanie kontaktów i współpracy zagranicznej;
6)     podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i udzielanie pełnomocnictw lub upoważnień innym osobom do podejmowania tych czynności;
7)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
8)     podpisywanie zakresów czynności kierowników oraz samodzielnych stanowisk pracy;
9)     podpisywanie ocen kierowników i samodzielnych stanowisk pracy;
10)  zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
11)  okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
12)  koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
13)  rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
14)  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
15)  czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
16)  upoważnianie swego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
17)  przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób wymienionych w art. 24h ust. 3 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
18)  ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
19)  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady;
20)  jest szefem obrony cywilnej miasta oraz organizuje, nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i ochrony ludności i środowiska oraz zadań w sprawie zarzadzania kryzysowego w zakresach określonych przepisami prawa;
21)  wykonuje zadania kierownika jednostki związane z audytem wewnętrznym w zakresie ustalonym ustawą
o finansach publicznych;
22)  wydaje zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzanych w ramach kontroli zarządczej oraz podpisuje odpowiedzi na zalecenia kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie;
23)  wykonywanie funkcji administratora danych w celu realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzana danych osobowych w tym w systemie informatycznym;
24)  zapewnienie warunków inspektorowi ochrony danych dla realizacji jego zadań;
25)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
Lista wiadomości