Stuktura organizacyjna

Sekretarz Miasta

SEKRETARZ MIASTA

 
Marek Sturma                           
Sekretarz Miasta  
pok. 203    
tel.: 67 262 11 26 
fax 67 262 03 25  

Zadania Sekretarza Miasta:
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania, a także organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
2) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy;
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
4) opracowywanie projektów zakresów czynności kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy;
5) przyjmowanie ślubowania składanego przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, o których mowa w art. 18 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
6) składanie propozycji zmiany wynagrodzenia oraz wysokości nagród dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych;
7) przygotowywanie projektów opinii dotyczących projektów regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Gminy, przedkładanych Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia,
8) organizacja pracy w Urzędzie;
9) zapewnienie we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu prawidłowej polityki zastępstw za nieobecnych pracowników;
10)  egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;
11)  nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji i informacji w Urzędzie, w tym nadzór nad sposobem obsługi spraw w elektronicznym systemie obiegu spraw;
12)  czuwanie nad prawidłowym stosowaniem obowiązującej instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
13)  prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji kontroli zewnętrznej przeprowadzanej w Urzędzie, zapewnienie terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych oraz udzielania odpowiedzi organom kontrolnym na zalecenia pokontrolne;
14)  przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
15)  zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
16)  organizacja i nadzór nad właściwym rozmieszczeniem, wyposażeniem i zaopatrzeniem pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy w meble, niezbędne urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy;
17)  ponosi odpowiedzialność materialną za składniki majątku i wyposażenia Urzędu;
18)  zapewnienie warunków właściwej obsługi obywateli w Urzędzie;
19)  zapewnienie wdrażanie informatyki i nowoczesnych technik w pracy Urzędu;
20)  opracowywanie we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu projektu corocznego ?Raportu o Stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec?;
21)  prowadzenie oraz okresowa aktualizacja ?Centralnego Rejestru Umów? zawieranych
w poszczególnych latach budżetowych przez Gminę Miejską Wągrowiec w zakresie działania Urzędu oraz publikacja Rejestru w BIP.
22)  opracowywanie corocznego projektu budżetu Urzędu we współdziałaniu z poszczególnymi komórkami i po jego podpisaniu przekazywanie do Skarbnika Miejskiego;
23)  prowadzenie kontroli zarządczej i podejmowanie czynności do osiągnięcia celów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
       a) zgodności działalności Urzędu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
       b) skuteczności i efektywności działania Urzędu,
       c) wiarygodności sprawozdań Urzędu,
       d) ochrony zasobów Urzędu,
       e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania pracowników Urzędu,
       f)  efektywności i skuteczności przepływu informacji w Urzędzie,
       g) zarządzanie ryzykiem w Urzędzie,
24)  organizacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, wyborów Prezydenta RP oraz Rady Miejskiej i Burmistrza, a także referendum i konsultacji społecznych, a w tym:
      a)  przygotowywanie wniosków do Komisarza Wyborczego dotyczących projektów podziału miasta na obwody głosowania oraz zmian w tym podziale,
      b) przygotowywanie wniosków do Komisarza Wyborczego dotyczących przygotowywanie projektów podziału miasta na okręgi wyborcze i zmian w tym podziale,
      c)   zapewnienie publikacji poprzez rozplakatowanie urzędowych obwieszczeń związanych z wyborami, referendum i konsultacjami,
      d) współdziałanie z zakładami pracy i instytucjami w zakresie zapewnienia siedzib dla obwodowych komisji wyborczych,
      e)  nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację i przeprowadzenie wyborów, referendów i konsultacji,
       f)  przeprowadzanie naboru kandydatów do składu Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu, oraz opracowywanie projektu zarządzenia w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w poszczególnych kadencjach;
      g) techniczno-organizacyjna obsługa wyborów ławników do sądów powszechnych,
      h)  współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji i przeprowadzania wyborów;
25)  koordynacja i kontrola rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli;
26)  czuwanie nad przestrzeganiem polityki legislacyjnej oraz prawidłowych zasad techniki prawodawczej w zakresie wydawanych aktów prawa (w tym aktów prawa miejscowego) oraz zarządzeń Burmistrza;
27)  współpraca z Audytorem Wewnętrznym w realizacji jego obowiązków;
28)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
29)  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
2. W przypadku nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza - sprawuje zastępstwo Burmistrza w pełnym zakresie jego uprawnień i obowiązków.
    Na czas pełnienia zastępstwa udziela się upoważnienia do podpisywania pism i decyzji administracyjnych
 
Lista wiadomości