Stuktura organizacyjna

Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

                                           Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
 
 
 
 Tomasz Hoffmann - Kierownik Referatu   Kultura, Sport, Turystyka, Współpr. z organizacjami  pożytku publicznego      pok. 102    67 268 03 32
 Wioletta Gryczka
 Komunikacja społeczna, Wągrowiecka Karta Seniora, Karta Młodego Wągrowczanina,
  budżet obywatelski, public relations
pok. 102  67 268 03 32
 Piotr Korpowski  Polityka informacyjna, dostęp do informacji publicznej, petycje, współpraca zagraniczna  pok. 102  67 268 03 32

 

Do zadań Referatu Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta należy:

1)   w zakresie kultury, sportu i turystyki:
       a)   koordynacja i nadzór nad działalnością placówek upowszechniania kultury, inicjowanie określonych działań i uzgadnianie kierunków upowszechniania kultury oraz form ich realizacji,
       b)   prowadzenie ewidencji (rejestru) instytucji i placówek upowszechniania kultury,
       c)   współdziałanie w upowszechnianiu kultury fizycznej , turystyki i wypoczynku,
       d)   koordynowanie rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych,
       e)   inicjowanie rozwoju usług sportowych i turystycznych,
       f)    wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.
      g)   opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych oraz nadzór nad ich realizacją,
      h)   pomoc i informacja w sprawie zgłaszania zbiórek publicznych,
      i)    wydawanie decyzji o zakazie lub rozwiązaniu zgromadzenie publicznego;
 
2)     w zakresie promocji miasta:
      a)   prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów oraz współpracy Burmistrza
z gminami, reprezentacjami gmin i organizacjami samorządu terytorialnego, Rządem RP
i Prezydentem RP, Sejmem RP, Senatem RP oraz z indywidualnymi parlamentarzystami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi podmiotami,
      b)   przygotowywanie wystąpień i pism Burmistrza w kontaktach zewnętrznych,
      c)   inicjowanie i organizowanie różnych form promocji miasta Wągrowca i współdziałanie ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi,
      d)    gromadzenie bieżących informacji o działalności organów Gminy, Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz zapewnienie ich popularyzacji,
      e)   współpraca z organizacjami politycznymi, społecznymi i związkowymi,
      f)   realizowanie polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego,
      g)    prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim,
       h)    współpraca z prasą, radiem i telewizją,
       i)   organizacyjne przygotowanie uroczystości państwowych i miejskich, zapewnienie warunków do wykonywania przez Burmistrza Miasta funkcji reprezentacyjnych,
       j)    prowadzenie strony internetowej miasta,
      k)  koordynacja spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, a w tym prowadzenie ewidencji wniosków oraz udzielanie odpowiedzi wnioskodawcom,
      l)   prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji (w tym.in. ewidencja petycji, udzielanie odpowiedzi, przygotowywanie informacji ? wymaganych ustawą o petycjach ? do zamieszczenia
w BIP),
      ł)   obsługa wniosków o udzielenie zgody na wykorzystanie logo miasta Wągrowca,
      m)   realizacja zadań wynikających z Programu Senior 60+ oraz Programu Młody Wągrowczanin +,
      n)   prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną miasta;
3) sprawuje bezpośredni nadzór i współpracuje z:
      a)     Miejskim Domem Kultury,
      b)    Miejską Biblioteką Publiczną,
      c)     Muzeum Regionalnym,
     d)    Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

 

 

 

Lista wiadomości