IV Kadencja 2002 - 2006

2005

Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Uwagi
1.
1/2005
24.02.2005
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2005r.
2.
2/2005
24.02.2005
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2005r.
3.
3/2005
24.02.2005
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej na 2005r.
4.
4/2005
24.02.2005
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.
5.
5/2005
24.02.2005
ustalenia na rok 2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
6.
6/2005
24.02.2005
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
7.
7/2005
24.02.2005
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
8.
8/2005
24.02.2005
zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 9 w Wągrowcu przy ul.Taszarowo 9
9.
9/2005
24.02.2005
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych Gminy miejskiej Wągrowiec
10.
10/2005
24.02.2005
zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę miejską Wągrowiec
11.
11/2005
24.02.2005
określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
12.
12/2005
24.02.2005
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta na okres od 1 kwietnia 2005r. do 31 marca 2006r.
13.
13/2005
24.02.2005
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca
14.
14/2005
31.03.2005
zmian w budżecie miasta na 2005r.
15.
15/2005
31.03.2005
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca na lata 2002-2010"
16.
16/2005
31.03.2005
udzielenia pomocy materialnej dla uczniów
17.
17/2005
31.03.2005
likwidacji Przedszkola Nr 9 w Wągrowcu przy ul.Taszarowo 9
18.
18/2005
31.03.2005
zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wągrowca (ul.Cysterska)
19.
19/2005
28.04.2005
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2004r.
20.
20/2005
28.04.2005
zmiany nazwy ulicy położonej  na terenie miasta Wągrowca (Al.Jana Pawła II)
21.
21/2005
28.04.2005
Wieloletnie Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2005-2006
22.
22/2005
28.04.2005
Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca na lata 2005-2013
23.
23/2005
28.04.2005
zmian w budżecie miasta na 2005r.
24.
24/2005
28.04.2005
podwyższenia minimalnej wysokości zasiłku okresowego w 2005r.
25.
25/2005
28.04.2005
zmiany Uchwały Nr 39/2004 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami
26.
26/2005
30.06.2005
zwolnień z podatku od nieruchomości w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis
27.
27/2005
30.06.2005
zwolnień z podatku od nieruchomości w odniesieniu do pomocy w zakresie zatrudnienia
28.
28/2005
30.06.2005
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2005-2006
29.
29/2005
30.06.2005
o zmianie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca na lata 2005-2013
30.
30/2005
30.06.2005
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r.
31.
31/2005
30.06.2005
zaciągnięcia zobowiązania finansowego
32.
32/2005
30.06.2005
opłaty targowej
33.
33/2005
30.06.2005
przystąpienia Gminy Chodzież oraz Miasta i Gminy Szamocin do umowy o współfinannsowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn - I etap
34.
34/2005
30.06.2005
przystąpienia Gminy Chodzież oraz Miasta i Gminy Szamocin do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
35.
35/2005
30.06.2005
utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
36.
36/2005
30.06.2005
ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
37.
37/2005
30.06.2005
nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca - Panu Rainerowi Stoephasiusowi
38.
38/2005
30.06.2005
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec
39.
39/2005
29.09.2005
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2005-2006
40.
40/2005
29.09.2005
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
41.
41/2005
29.09.2005
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok
42.
42/2005
29.09.2005
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
43.
43/2005
29.09.2005
wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Wągrowiec w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
44.
44/2005
29.06.2005
ustalenia regulaminu korzystania z urządzeń ‘SKATE-PARKU', placów gier i zabaw oraz parków zlokalizowanych na terenie miasta Wągrowca
45.
45/2005
27.10.2005
uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2005 - 2008 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu
46.
46/2005
27.10.2005
Wieloletniego Planu Współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z Organizacjami Pozarządowymi
47.
47/2005
29.11.2005
podatku od nieruchomości
48.
48/2005
29.11.2005
podatku od środków transportowych
49.
49/2005
29.11.2005
podatku od posiadania psów
50.
50/2005
29.11.2005
zmieniająca uchwałę Nr 32/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty targowej
51.
51/2005
29.11.2005
Wieloletniego Planu inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2005-2008.
52.
52/2005
29.11.2005
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.
53.
53/2005
29.112005
zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej 
54.
54/2005
29.11.2005
podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego w 2006 r.
55.
55/2005
29.11.2005
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
56.
56/2005
29.11.2005
statutu Miejskiego Domu Kultury
57.
57/2005
29.11.2005
statutu Muzeum Regionalnego
58.
58/2005
29.11.2005
likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Straż Miejska w Wągrowcu", włączenia Straży Miejskiej w Wągrowcu w strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Wągrowcu i nadania jej regulaminu 
59.
59/2005
29.12.2005
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2006.
60.
60/2005
29.12.2005
uchwalenia budżetu na 2006 rok.
61.
61/2005
29.12.2005
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2005-2006.
62.
62/2005
29.12.2005
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.
63.
63/2005
29.12.2005
wydatków budżetu miasta, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
64.
64/2005
29.12.2005
określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych.
65.
65/2005
29.12.2005
o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Wągrowca. 
66.
66/2005
2005
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wągrowiec.
67.
67/2005
2005
przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej w Wągrowcu z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.
Lista wiadomości