IV Kadencja 2002 - 2006

2002

Lp.
Nr
uchwały
i data
podjęcia
Uchwała w sprawie
Uwagi
1.
1/2002
19.11.2002
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej -  Zbigniew Byczyński
2.
2/2002
19.11.2002
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wągrowcu - Władysław Purczyński, Alojzy Jessa
3.
3/2002
19.11.2002
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Piaseckiego
4.
4/2002
19.11.2002
dokonania zmian w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec
5.
5/2002
19.11.2002
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
6.
6/2002
19.11.2002
ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady
7.
7/2002
19.11.2002
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Wągrowca
8.
8/2002
19.11.2002
przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Wągrowca
9.
9/2002
19.12.2002
wstąpienia kandydata z listy nr 8 „Wspólnota i Praca" w okręgu wyborczym Nr 3 w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu - Pani Dorota Kurzyńska - Kreskowiak
10.
10/2002
19.12.2002
upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu
11.
11/2002
19.12.2002
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002r.
12.
12/2002
19.12.2002
podatku od nieruchomości
13.
13/2002
19.12.2002
ustalenia wzoru druków
14.
14/2002
19.12.2002
podatku od posiadania psów
15.
15/2002
19.12.2002
opłaty miejscowej
16.
16/2002
19.12.2002
opłaty administracyjnej
17.
17/2002
19.12.2002
podatku od środków transportowych
18.
18/2002
19.12.2002
zmieniająca uchwałę Nr 58/2001 RM z dnia 15.11.2001r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej, wysokości opłaty targowej oraz zwolnienia z uiszczania opłaty targowej
19.
19/2002
19.12.2002
powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
20.
20/2002
19.12.2002
diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Sesji Rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
21.
21/2002
19.12.2002
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na rok 2003
22.
22/2002
19.12.2002
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Bartodziejskiej
23.
23/2002
30.12.2002
uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu
24.
24/2002
30.12.2002
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002r.
25.
25/2002
30.12.2002
wydatków budżetu miasta które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
26.
26/2002
30.12.2002
uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
27.
27/2002
30.12.2002
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul.Skocką, a ul.Rogozińską w Wągrowcu (IV etap budowy ulicy zbiorczej - obwodnicy )
TEKST
28.
28/2002
30.12.2002
zmiany uchwały Nr 31/90 RM z dnia 26.10.1990r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Lista wiadomości