III Kadencja 1998 - 2002

2000

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu III kadencji

podjętych w 2000 r

 

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

uwagi

1/2000

7.02.2000

ustalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2000 r.

TEKST

2/2000

7.02.2000

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2000 r.

TEKST

3/2000

7.02.2000

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r.

TEKST

4/2000

7.02.2000

zmiany uchwały Nr 62/99 z dnia 18 listopada 1999 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

TEKST

5/2000

7.02.2000

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

TEKST

6/2000

7.02.2000

wyrażenia zgody na włączenie Miasta i Gminy Skoki do realizacji wspólnej inwestycji

TEKST

7/2000

7.02.2000

utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Wiejskiej Wągrowiec oraz Miasta i Gminy Skoki

TEKST

8/2000

7.02.2000

likwidacji Terenowego Zespołu Usług Projektowych w Wągrowcu

TEKST

9/2000

7.02.2000

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Wągrowiec w Zgromadzeniu Wspólników "IPP CONSULT Polska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu"

TEKST

10/2000

7.02.2000

ustalenia wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Wągrowca stanowiących mienie Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

11/2000

28.03.2000

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Słonecznej

TEKST

12/2000

28.03.2000

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r.

TEKST

13/2000

28.03.2000

utworzenia środka specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

TEKST

14/2000

28.03.2000

utworzenia środka specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu

TEKST

15/2000

28.03.2000

utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"

TEKST

16/2000

28.03.2000

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Wągrowiec w Zgromadzeniu Wspólników "Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu

TEKST

17/2000

27.04.2000

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca

TEKST

18/2000

27.04.2000

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Wągrowca w 1999 roku

TEKST

19/2000

27.04.2000

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Skockiej

TEKST

20/2000

27.04.2000

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - osiedle "Wschód", dla przebiegu ulicy dojazdowej

TEKST

21/2000

27.04.2000

Powołania komisji konkursowej (SP Nr 2)

TEKST

22/2000

27.04.2000

Powołania komisji konkursowej (SP Nr 3)

TEKST

23/2000

27.04.2000

Powołania komisji konkursowej (SP Nr 4)

TEKST

24/2000

27.04.2000

Określenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt

TEKST

25/2000

27.04.2000

zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

26/2000

27.04.2000

Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2000 rok

TEKST

27/2000

30.05.2000

Zatwierdzenia "Programu prewencji kryminalnej miasta Wągrowca na lata 2000-2004  -  "Bezpieczne Miasto"

TEKST

28/2000

30.05.2000

Określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne

TEKST

29/2000

30.05.2000

Podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

30/2000

30.05.2000

Adaptacji obiektu w Wągrowcu przy ul. Powstańców

Wlkp. 30 na Dzienny  Dom Seniora

TEKST

31/2000

30.05.2000

Nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca (Frans Dressen HOLANDIA)

TEKST

32/2000

29.06.2000

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 rok

TEKST

33/2000

29.06.2000

procedury uchwalenia budżetu miasta Wągrowca

TEKST

34/2000

29.06.2000

zmieniająca uchwałę Nr 2/2000 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2000 r.

TEKST

35/2000

29.06.2000

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budowę nowej siedziby Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wągrowcu

TEKST

36/2000

22.07.2000

Utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

TEKST

37/2000

28.09.2000

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, a Gminą Miejską Wągrowiec

TEKST

38/2000

28.09.2000

Wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Mieleszyn budowy wspólnego miejsko-gminnego składowiska stałych odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo i Kopaszyn - I etap

TEKST

39/2000

28.09.2000

Zmieniająca uchwałę Nr 76/99 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20.12.1999 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na 2000 r.

TEKST

40/2000

28.09.2000

O zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych w zasobach Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu

TEKST

41/2000

28.09.2000

ustalenia stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych w zasobach Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu w budynku zlokalizowanym na Os. Wschód w Wągrowcu - II segment

TEKST

42/2000

28.09.2000

Zmiany Uchwały Nr 3/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca

TEKST

43/2000

28.09.2000

Ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec, a także regulaminu określającego czas pracy nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w tych szkołach i przedszkolach

TEKST

44/2000

28.09.2000

Przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Rgielskiej

TEKST

45/2000

28.09.200028.09.2000

Zmieniająca uchwałę Nr 20/2000 z dnia 27.04.2000 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - osiedle "Wschód", dla przebiegu ulicy dojazdowej

TEKST

46/2000

28.09.2000

Przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Słonecznej

TEKST

47/2000

28.09.2000

Obniżenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

48/2000

28.09.2000

Diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Sesji Rady, komisji i Zarządu Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

TEKST

49/2000

26.10.2000

przystąpienia do budowy odcinka ulicy zbiorczej łączącej ulicę Janowiecką z Kcyńską w Wągrowcu

TEKST

50/2000

26.10.2000

zatwierdzenia "Programu ochrony środowiska" dla miasta Wągrowca 2000-2005

TEKST

51/2000

26.10.2000

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r.

TEKST

52/2000

26.10.2000

zmieniająca uchwałę Nr 80/99 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Przedszkoli Miejskich w Wągrowcu

TEKST

53/2000

26.10.2000

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

54/2000

26.10.2000

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Wągrowiec w Zgromadzeniu Wspólników Netia Telekom Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

TEKST

55/2000

14.12.2000

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r.

TEKST

56/2000

14.12.2000

zaciągnięcia kredytu

TEKST

57/2000

14.12.2000

podatku od nieruchomości

TEKST

58/2000

14.12.2000

podatku od posiadania psów

TEKST

59/2000

14.12.2000

podatku od środków transportowych

TEKST

60/2000

14.12.2000

określenia inkasentów i wysokości opłaty targowej

TEKST

61/2000

14.12.2000

opłaty administracyjnej

TEKST

62/2000

14.12.2000

upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

63/2000

14.12.2000

reorganizacji Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

64/2000

14.12.2000

zmieniająca uchwałę Nr 15/96 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 1996 r. W sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

TEKST

65/2000

14.12.2000

zmieniająca uchwałę Nr 10/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntów położonych na terenie miasta Wągrowca stanowiących mienie Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

66/2000

14.12.2000

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Przedszkoli Miejskich w Wągrowcu

TEKST

67/2000

14.12.2000

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

TEKST

68/2000

14.12.2000

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

69/2000

14.12.2000

przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na rok 2001

TEKST

70/2000

14.12.2000

wyrażenia zgody na przejęcie przez miasto Wągrowiec pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a miastem Wągrowiec

TEKST

71/2000

28.12.2000

uchwalenia budżetu na 2001 r.

TEKST

72/2000

28.12.2000

Planu realizacyjnego Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Wągrowca na 2001 rok i założeń na 2002 rok

TEKST

73/2000

28.12.2000

utworzenia Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

TEKST

74/2000

28.12.2000

zmieniająca uchwałę nr 61/2000 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej

TEKST

 

Lista wiadomości