III Kadencja 1998 - 2002

1999

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu III kadencji

podjętych w 1999 r.

 

Nr uchwały

z dnia

w sprawie

1/99

28.01.1999

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

2/99

28.01.1999

uchwalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w Wągrowcu i za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

3/99

28.01.1999

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca

TEKST

4/99

28.01.1999

ustalenia planu pracy Rady Miejskiej na 1999 rok

TEKST

5/99

26.03.1999

restrukturyzacji spółek komunalnych

TEKST

6/99

26.03.1999

uchwalenia budżetu na 1999 rok

TEKST

7/99

26.03.1999

ustalenia planu sieci szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz granic ich obwodów

TEKST

8/99

26.03.1999

likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wągrowcu

TEKST

9/99

26.03.1999

założenia gimnazjum w Wągrowcu

TEKST

10/99

26.03.1999

Przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

TEKST

11/99

26.03.1999

Przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu

TEKST

12/99

26.03.1999

Przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu

TEKST

13/99

26.03.1999

przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów dla miasta Wągrowca na rok 1999

TEKST

14/99

26.03.1999

zmieniająca uchwałę Nr 28/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

TEKST

15/99

26.03.1999

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Wojska Polskiego

TEKST

16/99

26.03.1999

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Gnieźnieńskiej - od ul. Berychowskiej do ul. Piaskowej miasta Wągrowca

TEKST

17/99

26.03.1999

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu w południowo-zachodnim rejonie Osiedla Wschód miasta Wągrowca polegającej na korekcie przebiegu ulicy przy Parafii pw. Bł. Michała Kozala

TEKST

18/99

26.03.1999

przystąpienia do sporządzenia miejscowego palanu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Wągrowca, dla obszarów wyłączonych z zabudowy

TEKST

19/99

26.03.1999

zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec-Kaliska

TEKST

20/99

26.03.1999

zasad ustalania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych będących w gestii miasta

TEKST

21/99

26.03.1999

programu budownictwa mieszkaniowego realizowanego w ramach Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Wągrowcu

TEKST

22/99

20.04.1999

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca

TEKST

23/99

20.04.1999

wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta

TEKST

24/99

20.04.1999

podjęcia prac nad przygotowaniem emisji obligacji komunalnych

TEKST

25/99

20.04.1999

ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych w zasobach Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu

TEKST

26/99

20.04.1999

zaciągnięcia zobowiązania

TEKST

27/99

20.04.1999

dokonania zmian w Statucie Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego

TEKST

28/99

29.06.1999

emisji obligacji komunalnych

TEKST

29/99

29.06.1999

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 r.

TEKST

30/99

29.06.1999

zaciągnięcia długotrwałej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

TEKST

31/99

29.06.1999

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

TEKST

32/99

29.06.1999

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Wągrowca w 1998 r.

TEKST

33/99

29.06.1999

nadania nazw ulic na terenie miasta Wągrowca

TEKST

34/99

29.06.1999

określenia wysokości opłat za wystawianie świadectw pochodzenia zwierząt

TEKST

35/99

29.06.1999

nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu

TEKST

36/99

29.06.1999

określenia wysokości czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne

TEKST

37/99

29.06.1999

zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z  którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

TEKST

38/99

29.06.1999

demontażu pomnika ku czci żołnierzy armii Czerwonej w Wągrowcu

TEKST

39/99

29.06.1999

ustalenia maksymalnej wysokości poręczenia kredytu na budowę budynku mieszkalnego realizowanego przez Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. w Wągrowcu

TEKST

40/99

29.06.1999

wyznaczenia przedstawiciela gminy miejskiej Wągrowiec do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

TEKST

41/99

29.06.1999

nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca

TEKST

42/99

29.06.1999

zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 1999 r.

TEKST

43/99

29.06.1999

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wągrowca za okres I półrocza danego roku

TEKST

44/99

29.06.1999

upoważnienia Zarządu Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

TEKST

45/99

30.09.1999

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Wągrowcu

TEKST

46/99

30.09.1999

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wągrowiec - Wschód"

TEKST

47/99

30.09.1999

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Skockiej (działka nr 4101)

TEKST

48/99

30.09.1999

wyłapywania bezdomnych zwierząt

TEKST

49/99

30.09.1999

porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim

TEKST

50/99

30.09.1999

wystąpienia ze Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego

TEKST

51/99

30.09.1999

wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

TEKST

52/99

30.09.1999

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu i członków Kolegium do spraw Wykroczeń w Wągrowcu

TEKST

53/99

18.11.1999

utworzenia spółki z udziałem podmiotu zagranicznego

TEKST

54/99

18.11.1999

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 r.

TEKST

55/99

18.11.1999

trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Wągrowca dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

TEKST

56/99

18.11.1999

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wągrowiec - Kaliska"

TEKST

57/99

18.11.1999

uchwalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w Wągrowcu i za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

58/99

18.11.1999

dokonania zmian w Statucie Gminy

TEKST

59/99

18.11.1999

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

60/99

18.11.1999

zmiany uchwały nr 28/99 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

TEKST

61/99

18.11.1999

zaciągnięcia długotrwałego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu

TEKST

62/99

18.11.1999

zaciągnięcia długotrwałej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TEKST

63/99

18.11.1999

zaciągnięcia długotrwałej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

TEKST

64/99

16.12.1999

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 r.

TEKST

65/99

16.12.1999

podatku od nieruchomości

TEKST

66/99

16.12.1999

zwolnień z podatku od nieruchomości

TEKST

67/99

16.12.1999

podatku od posiadania psów

TEKST

68/99

16.12.1999

podatku od środków transportowych

TEKST

69/99

16.12.1999

wyznaczenia targowisk na terenie miasta Wągrowca i ustalenia regulaminu

TEKST

70/99

16.12.1999

określenia inkasentów i wysokości opłaty targowej

TEKST

71/99

16.12.1999

zmieniająca uchwałę Nr 29/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Sesji Rady, Komisji i Zarządu Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

TEKST

72/99

16.12.1999

likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wągrowcu

TEKST

73/99

16.12.1999

zmiany uchwały na 63/99 z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie zaciągnięcia długotrwałej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

TEKST

74/99

20.12.41999

uchwalenia budżetu na 2000 rok

TEKST

75/99

20.12.1999

Planu realizacyjnego Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Wągrowca na 2000 r.

TEKST

76/99

20.12.1999

przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na 2000 r.

TEKST

77/99

20.12.1999

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

78/99

20.12.1999

nadania nazw ulic na terenie miasta Wągrowca

TEKST

79/99

30.12.1999

ustanowienia Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca

TEKST

80/99

30.12.1999

ustalenia dotacji przedmiotowej dla Przedszkoli Miejskich w Wągrowcu

TEKST

81/99

30.12.1999

ustalenia dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

TEKST

82/99

30.12.1999

ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

83/99

30.12.1999

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 rok

TEKST

                              

Lista wiadomości