II Kadencja 1994 -1998

1998

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu II kadencji podjętych w 1998 r.  

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Uwagi

1/98

19.02.1998

uchwalenia budżetu na 1998 r.

 

TEKST

2/98

19.02.1998

ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w Wągrowcu i za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie miasta

TEKST

3/98

19.02.1998

przystąpienia do budowy odcinka obwodnicy łączącej ulice Janowiecką z Gnieźnieńską
w Wągrowcu

TEKST

4/98

19.02.1998

odrzucenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w kwartale ulic: Kościuszki, Jeżyka, Piątkowskiego

TEKST

5/98

19.02.1998

ustalenia Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego

TEKST

6/98

19.02.1998

ustalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 1998 r.

TEKST

7/98

19.02.1998

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

 

TEKST

8/98

26.03.1998

zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 1998 r.

TEKST

9/98

26.03.1998

zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

10/98

26.03.1998

określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych w tym także zabudowanych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata stanowiących własność komunalną Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

11/98

26.03.1998

realizacji wspólnej inwestycji komunalnej

 

TEKST

12/98

26.03.1998

podwyższenia kapitału zakładowego Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

13/98

26.03.1998

przyjęcia Programu profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na 1998 rok

TEKST

14/98

29.04.1998

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca

TEKST

15/98

29.04.1998

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Wągrowcu

TEKST

16/98

29.04.1998

ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz granic ich obwodów

TEKST

17/98

29.04.1998

Współpracy w „Gros-Pol" Spółka z o.o.
w Poznaniu w zakresie modernizacji systemu cieplnego miasta Wągrowca

TEKST

18/98

29.04.1998

uciepłownienia miasta Wągrowca

 

TEKST

19/98

17.06.1998

studium uwarunkowań i kierunków

TEKST

20/98

17.06.1998

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec - Wiatrowiec - Łęgowo

TEKST

21/98

17.06.1998

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec - Łęgowo

TEKST

22/98

17.06.1998

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec - Jankowo

TEKST

23/98

17.06.1998

protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec - Straszewo

TEKST

24/98

17.06.1998

protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec - Straszewo

TEKST

25/98

17.06.1998

protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec - Straszewo

TEKST

26/98

17.06.1998

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej

TEKST

27/98

17.06.1998

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w kwartale ulic: Kościuszki, Jeżyka, Średniej (dawna Piątkowskiego)

TEKST

28/98

17.06.1998

uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej teren działki o nr 3808/2
w Wągrowcu

TEKST

29/98

17.06.1998

przystąpienia do  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Słonecznej w Wągrowcu, obejmującej działki o numerach 2962/1, 2962/2, 2962/3, 2963, 2964/1, 2964/2, 2964/3

TEKST

30/98

17.06.1998

określenia wysokości i stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne

TEKST

31/98

17.06.1998

dróg rowerowych miasta Wągrowca

 

TEKST

32/98

17.06.1998

zmian strukturalnych spółek komunalnych

 

TEKST

33/98

17.06.1998

ustalenia zasad zbywania udziałów i akcji Gminy Miejskiej Wągrowiec przez Zarząd Miasta

TEKST

34/98

17.06.1998

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1998 rok

TEKST

35/98

17.06.1998

zawarcia porozumienia międzygminnego

 

TEKST

36/98

17.06.1998

dokonania zmian w Statucie Gminy

 

TEKST

37/98

17.06.1998

zmieniająca Uchwałę Nr 9/96 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział
w posiedzeniach

TEKST

38/98

17.06.1998

zaciągnięcia zobowiązania

 

TEKST

39/98

17.06.1998

zmieniająca  uchwałę Nr 57/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta Wągrowca, ustalenia regulaminu i opłaty targowej

TEKST

 

Lista wiadomości