II Kadencja 1994 -1998

1997

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu II kadencji podjętych w 1997 r.  

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Uwagi

1/97

06.03.1997

uchwalenia budżetu na 1997 r.

TEKST

2/97

06.03.1997

zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997r.

TEKST

3/97

06.03.1997

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dofinansowania oraz wystawienia weksla własnego in blanco

TEKST

4/97

06.03.1997

ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 1997r.

TEKST

5/97

06.03.1997

powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

TEKST

6/97

06.03.1997

wyrażenia zgody na zmniejszenie długoterminowych zobowiązań Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wągrowcu wobec budżetu miasta

TEKST

7/97

06.03.1997

uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

8/97

20.03.1997

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

9/97

20.03.1997

ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w Wągrowcu i za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

10/97

20.03.1997

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

11/97

20.03.1997

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

12/97

20.03.1997

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

TEKST

13/97

20.03.1997

zmieniająca uchwałę Nr 12/96 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 marca 1996r. w sprawie opłaty targowej

TEKST

14/97

20.03.1997

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1997r.

TEKST

15/97

20.03.1997

zaciągnięcia kredytu z Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. w Wągrowcu na zakup autobusu

TEKST

16/97

10.04.1997

utworzenia obwodów głosowania i ustalenia siedzib Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w mieście Wągrowiec dla przeprowadzenia referendum konstytucyjnego

TEKST

17/97

10.04.1997

wyrażenia zgody za zawarcie przez Zarząd Miasta Wągrowca umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wągrowcu

TEKST

18/97

24.04.1997

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na 1996r.

TEKST

19/97

24.04.1997

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta w Wągrowcu

TEKST

20/97

24.04.1997

określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne

TEKST

21/97

24.04.1997

przyjęcia „ Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 1997

TEKST

22/97

24.04.1997

nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca

TEKST

23/97

24.04.1997

dokonania zmian w „Programie prewencji kryminalnej miasta Wągrowca na lata 1996-2000 - BEZPIECZNE MIASTO"

TEKST

24/97

22.05.1997

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Janowieckiej

TEKST

25/97

22.05.1997

utworzenia Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

TEKST

26/97

22.05.1997

zmiany nazw ulic w mieście Wągrowcu

TEKST

27/97

22.05.1997

skomunalizowania na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

TEKST

28/97

22.05.1997

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w nieruchomościach stanowiących własność gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

29/97

22.05.1997

dalszej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wągrowcu

TEKST

30/97

22.05.1997

wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu świadczeń pieniężnych w celu ekonomicznego usamodzielnienia

TEKST

31/97

22.05.1997

zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę przyznawanej pomocy pieniężnej osobie lub rodzinie, które nie spełniają kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej

TEKST

32/97

22.05.1997

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

TEKST

33/97

22.05.1997

ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w Wągrowcu i za odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

34/97

10.07.1997

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1997r.

TEKST

35/97

10.07.1997

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Gnieźnieńskiej teren Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów (działki o numerach 3148 i 3149) w Wągrowcu

TEKST

36/97

10.07.1997

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

37/97

10.07.1997

Planu realizacyjnego Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Wągrowca na lata 1998-1999

TEKST

38/97

10.07.1997

utworzenia obwodów głosowania i ustalenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Wągrowiec dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

TEKST

39/97

10.07.1997

zmieniająca uchwałę s sprawie uchwalenia budżetu na 1997r.

TEKST

40/97

30.10.1997

wyrażenia zgody na zmniejszenie długoterminowych zobowiązań Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wągrowcu wobec budżetu miasta

TEKST

41/97

30.10.1997

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

42/97

30.10.1997

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Gnieźnieńskiej teren działki o numerze 3808/2 w Wągrowcu

TEKST

43/97

30.10.1997

zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jeziornej w Wągrowcu

TEKST

44/97

30.10.1997

dokonania zmian w „Programie prewencji kryminalnej miasta Wągrowca na lata 1996-2000 - BEZPIECZNE MIASTO"

TEKST

45/97

30.10.1997

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Wągrowiec do składu osobowego Rady Nadzorczej Wągrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu

TEKST

46/97

30.10.1997

współpracy z partnerem zagranicznym

TEKST

47/97

30.10.1997

ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

TEKST

48/97

18.12.1997

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1997r.

TEKST

49/97

18.12.1997

zaciągnięcia kredytu

TEKST

50/97

18.12.1997

zmiany treści uchwały Nr 8/97 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 1997r. w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami miejskiej w Wągrowcu

TEKST

51/97

18.12.1997

wyrażenia zgody na zmniejszenie długoterminowych zobowiązań Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu wobec budżetu miasta

TEKST

52/97

18.12.1997

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

53/97

18.12.1997

podatku od nieruchomości

TEKST

54/97

 

18.12.1997

podatku od posiadania psów

TEKST

55/97

18.12.1997

podatku od środków transportowych

TEKST

56/97

18.12.1997

opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

TEKST

57/97

18.12.1997

wyznaczenia targowisk na terenie miasta Wągrowca, ustalenia regulaminu i opłaty targowej

TEKST

58/97

29.12.1997

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

 

Lista wiadomości