II Kadencja 1994 -1998

1996

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu II kadencji podjętych w 1996 r.  

Nr

Data podjęcia

w sprawie

Uwagi

1/96

15.02.1996

zatwierdzenia „Programu prewencji kryminalnej miasta Wągrowca na lata 1996-2000 - BEZPIECZNE MIASTO"

TEKST

Załącznik

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

2/96

15.02.1996

ustalenia Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

Załącznik

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

Zał. Nr 7

Zał. Nr 8

Zał. Nr 9

3/96

15.02.1996

uchwalenia ramowego planu pracy Rady

TEKST

Zał. Nr 1

4/96

15.02.1996

skomunalizowania na rzecz gminy miejskiej w Wągrowcu gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Skarbu Państwa

TEKST

5/96

15.02.1996

zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996r.

TEKST

Zał. Nr 1

6/96

15.02.1996

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

TEKST

7/96

15.02.1996

zmieniająca uchwałę Nr 5/90 Rady Miejskiej Wągrowcu z dnia 19 czerwca 1990r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

TEKST

8/96

15.02.1996

ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

TEKST

9/96

15.02.1996

zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach

TEKST

10/96

28.03.1996

uchwalenia budżetu

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

11/96

28.03.1996

zakresu zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

TEKST

12/96

28.03.1996

opłaty targowej

TEKST

Zał. Nr 1

13/96

28.03.1996

ustalenia regulaminu organizacyjnego i przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

TEKST

Zał. Nr 1

14/96

28.03.1996

powołania komisji konkursowej

TEKST

15/96

28.03.1996

opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

TEKST

16/96

28.03.1996

zmieniająca uchwałę Nr 44/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne

TEKST

17/96

25.04.1996

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1995r.

TEKST

Zał. Nr 1

18/96

25.04.1996

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca

TEKST

19/96

 

25.04.1996

skomunalizowania na rzecz gminy miejskiej w Wągrowcu gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

TEKST

20/96

 

25.04.1996

„Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Wągrowca"

TEKST

Załącznik

Zał. Nr 1

21/96

25.04.1996

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

22/96

 

25.04.1996

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania miasta Wągrowca

TEKST

23/96

 

27.06.1996

nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca(H.Harneit)

TEKST

24/96

 

27.06.1996

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

25/96

 

27.06.1996

nadania nazwy ulicy w mieście Wągrowcu (Arkadego Fiedlera)

TEKST

26/96

 

27.06.1996

likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

TEKST

27/96

 

27.06.1996

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (G. Igielski)

TEKST

28/96

 

27.06.1996

przyjęcia rezygnacji członka Komisji Budżetowej (Z. Thomas)

TEKST

29/96

 

27.06.1996

uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady

TEKST

30/96

 

27.06.1996

zmieniająca uchwałę Nr 49/95 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w Wągrowcu i za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

31/96

 

25.07.1996

zmieniająca uchwałę Nr 34/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Wągrowiec do rad nadzorczych jednoosobowych spółek komunalnych Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

32/96

 

25.07.1996

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale zabudowy ograniczonego ul. Wojska Polskiego, Kolejowej i Pocztowej miasta Wągrowca

TEKST

33/96

 

25.07.1996

ustalenia dodatkowej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

TEKST

34/96

 

26.09.1996

zmian w budżecie na 1996r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

35/96

26.09.1996

zmieniająca uchwałę Nr 9/96 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15 lutego 1996r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach

TEKST

36/96

26.09.1996

odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu

TEKST

37/96

26.09.1996

ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

TEKST

Załącznik

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

38/96

26.09.1996

przystąpienia do modernizacji ulicy Kolejowej i Janowieckiej w Wągrowcu

TEKST

39/96

26.09.1996

zmian aktu założycielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. W Wągrowcu

TEKST

40/96

26.09.1996

nawiązania współpracy z powiatem Lüneburg w Republice Federalnej Niemiec

TEKST

Zał. Nr 1

41/96

30.10.1996

nadania nazwy ulicy w mieście Wągrowcu

TEKST

42/96

30.10.1996

dokonania zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu

TEKST

43/96

30.10.1996

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

TEKST

44/96

30.10.1996

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1996r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

45/96

30.12.1996

podatku od nieruchomości

TEKST

46/96

30.12.1996

podatku od środków transportowych

TEKST

Zał. Nr 1

47/96

30.12.1996

podatku od posiadania psów

TEKST

48/96

30.12.1996

określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata

TEKST

49/96

30.12.1996

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1996r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

50/96

30.12.1996

dokonania zmian w „Programie prewencji kryminalnej miasta Wągrowca na lata 1996-2000 - Bezpieczne Miasto"

TEKST

51/96

30.12.1996

powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

TEKST

52/96

30.12.1996

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wągrowca

TEKST

53/96

30.12.1996

Zmieniająca uchwałę Nr 9/96 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 15 lutego 1996r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach

TEKST

 

Lista wiadomości