II Kadencja 1994 -1998

1995

 
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu II kadencji
podjętych w 1995 r.

Nr

Data podjęcia

w sprawie

Uwagi

1/95

23.02.1995

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów położonych przy ul. Janowieckiej w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

2/95

23.02.1995

zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1995r.

TEKST

Zał. Nr 1

3/95

23.02.1995

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TEKST

4/95

23.02.1995

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TEKST

5/95

23.02.1995

dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu

TEKST

6/95

23.02.1995

ustalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

7/95

23.02.1995

wyznaczenia przedstawiciela gminy miejskiej Wągrowiec do Rady Nadzorczej ZOZ w Wągrowcu

TEKST

8/95

23.02.1995

zmieniająca uchwałę Nr 39/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie opłaty targowej

TEKST

9/95

23.02.1995

uchwalenia budżetu miasta na 1995r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

10/95

23.03.1995

nadania nazw ulic w mieście Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr  1

11/95

23.03.1995

opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Wągrowca

TEKST

Zał. Nr 1

12/95

23.03.1995

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w nieruchomościach stanowiących własność gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

13/95

23.03.1995

zmieniająca uchwałę Nr 42/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej oraz sposobu jej pobierania

TEKST

14/95

29.04.1995

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1995r.

TEKST

15/95

29.04.1995

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1994r.

TEKST

16/95

29.04.1995

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

17/95

29.04.1995

uchwalenia ramowego planu pracy Rady

TEKST

Zał. Nr 1

18/95

29.06.1995

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale ulic: Kościuszki, Jeżyka, Piątkowskiego, Wachowiaka w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

19/95

 

29.06.1995

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1995r.

TEKST

20/95

29.06.1995

ustroju państwa

TEKST

21/95

29.06.1995

zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu na dofinansowanie zadania pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Wągrowca wraz z kanalizacją I etap"

TEKST

22/95

29.06.1995

wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu z Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie Oddział w Poznaniu gwarancją Banku Śląskiego SA w Katowicach Oddział w Poznaniu

TEKST

23/95

29.06.1995

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

24/95

29.06.1995

zmieniająca uchwałę Nr 31/90 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 października 1990r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

TEKST

25/95

29.06.1995

koncepcji zbycia „Przedszkola Nr 10 w budowie"

TEKST

26/95

07.09.1995

przyjęcia rezygnacji radnego Tadeusza Bednarka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

TEKST

27/95

07.09.1995

przyjęcia rezygnacji członków Komisji Rewizyjnej

TEKST

28/95

07.09.1995

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

TEKST

29/95

07.09.1995

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

30/95

07.09.1995

powołania Komisji doraźnej do spraw obchodów 125 rocznicy powstania LO w Wągrowcu

TEKST

31/95

07.09.1995

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1995r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

32/95

07.09.1995

poręczenia kredytu na zakup opału i remont kotła WR-10 przez MPEC Spółka z o.o. w Wągrowcu

TEKST

33/95

16.09.1995

udzielenia pełnomocnictwa na rzecz Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu

TEKST

34/95

16.09.1995

wniosku o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Wągrowca dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

TEKST

Zał. Nr 1-2

Zał. Nr 3-4

Zał. Nr 5-6

Zał. Nr 7-8

Zał. Nr 9-10

35/95

26.10.1995

przystąpienia do Fundacji im. ks. Jerzego Niwarda Mussolfa w Wągrowcu

TEKST

36/95

26.10.1995

przyjęcia Statutu Fundacji im. ks. Jerzego Niwarda Mussolfa w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

37/95

26.10.1995

utworzenia Związku miast i Gmin Regionu Wągrowieckiego

TEKST

38/95

 

26.10.1995

przyjęcia Statutu Związku Miast i Gmin Regionu Wągrowieckiego

TEKST

Zał. Nr 1

39/95

26.10.1995

zmian w budżecie na 1995r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

40/95

26.10.1995

zmieniająca uchwałę Nr 39/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie opłaty targowej

TEKST

41/95

26.10.1995

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w kwartale ul. Wojska Polskiego, Kolejowej, Bydgoskiej, Rynek w Wągrowcu

TEKST

42/95

26.10.1995

przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec ul. Jeziorna" w rejonie kwartału 4MJ

TEKST

Zał. Nr 1

43/95

26.10.1995

zmieniająca uchwałę Nr 36/95 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 1grudnia 1994 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

TEKST

44/95

26.10.1995

utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

45/95

26.10.1995

uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady

TEKST

46/95

07.12.1995

wyrażenia zgody na zmniejszenie długotrwałych zobowiązań Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Wągrowcu wobec budżetu miasta

TEKST

47/95

07.12.1995

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1995r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

48/95

07.12.1995

nadania Statutu Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

49/95

07.12.1995

ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w Wągrowcu i za odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

50/95

07.12.1995

powołania Komisji Statutowej

TEKST

51/95

07.12.1995

wyrażenia zgody na wystawienie weksla gwarancyjnego

TEKST

52/95

28.12.1995

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1995r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

53/95

28.12.1995

utworzenia obwodów glosowania i ustalenia siedzib Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w mieście Wągrowiec dla przeprowadzenia referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli

TEKST

Zał. Nr 1

54/95

28.12.1995

przygotowania Miasta do obchodów 125 rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu

TEKST

Zał. Nr 1

55/95

28.12.1995

przekazania w aport majątku stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wągrowcu

 

TEKST

56/95

28.12.1995

programu uciepłownienia miasta Wągrowca

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

57/95

28.12.1995

podatku od nieruchomości na 1996 rok

TEKST

58/95

28.12.1995

ulg w podatku od środków transportowych

TEKST

Zał. Nr 1

59/95

28.12.1995

opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec przedszkoli publicznych

TEKST

 

Lista wiadomości