II Kadencja 1994 -1998

1994

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu II kadencji

podjętych w 1994 r.

 

 Nr

Data podjęcia

W sprawie

Uwagi

1/94

04.07.1994

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

TEKST

2/94

04.07.1994

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

TEKST

3/94

04.07.1994

wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego

TEKST

4/94

04.07.1994

dokonania zmian z Statucie Gminy

TEKST

5/94

04.07.1994

dokonania zmian w Regulaminie Obrad Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

6/94

18.07.1994

uchylenia uchwały Nr 10/94 rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 marca 1994r. w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu z tanią kuchnią

TEKST

7/94

18.07.1994

utworzenia Domu Dziennego Pobytu

TEKST

8/94

18.07.1994

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1994r.

TEKST

9/94

02.09.1994

wyboru Burmistrza Miasta

TEKST

10/94

02.09.1994

wyboru członków Zarządu

TEKST

11/94

02.09.1994

wyboru Przewodniczących stałych Komisji

TEKST

12/94

02.09.1994

powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników o członków kolegium d/s wykroczeń

TEKST

13/94

06.10.1994

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

TEKST

14/94

06.10.1994

procedury uchwalenia budżetu gminy - miasta Wągrowca

TEKST

Zał. Nr 1

15/94

06.10.1994

zmieniająca uchwałę Nr 11/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 lutego 1991r. w sprawie ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

TEKST

16/94

06.10.1994

zmieniająca uchwałę Nr 12/91 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 lutego 1991r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości ryczałtu przysługującego radnym za udział w posiedzeniach

TEKST

17/94

06.10.1994

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w nieruchomościach stanowiących własność gminy miejskiej Wągrowiec

TEKST

18/94

06.10.1994

przejęcia mienia komunalnego niezbędnego do wykonywania zadań gminy

TEKST

19/94

 

06.10.1994

wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej

TEKST

20/94

06.10.1994

wyboru ławników do Sądu Rejonowego i członków Kolegium d/ s Wykroczeń

TEKST

21/94

06.10.1994

ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady

TEKST

22/94

06.10.1994

ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

TEKST

Zał. Nr 1

23/94

06.10.1994

powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

TEKST

24/94

06.10.1994

uchwalenia ramowego planu pracy

TEKST

Zał. Nr 1

25/94

06.10.1994

stanowiska dotyczącego powierzenia kompetencji organów gmin

TEKST

 Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

26/94

10.11.1994

uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady

TEKST

27/94

10.11.1994

wykonywania ustawy z dnia 5 czerwca 1992r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

TEKST

28/94

10.11.1994

przystąpienia do Związku Miast Polskich

TEKST

29/94

10.11.1994

udziału gminy miejskiej w kontynuacji budowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Wągrowcu

TEKST

30/94

10.11.1994

uchylenia uchwały Nr 7/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 lipca 1993r.

TEKST

31/94

10.11.1994

ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wągrowcu i za odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie miasta Wągrowca

TEKST

Zał. Nr 1

32/94

01.12.1994

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1994r.

TEKST

33/94

01.12.1994

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

34/94

01.12.1994

wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Wągrowiec do Rad Nadzorczych jednoosobowych spółek komunalnych Gminy Miejskiej Wągrowiec

TEKST

35/94

01.12.1994

dokonania zmian w Statucie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu

TEKST

36/94

01.12.1994

zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

TEKST

37/94

29.12.1994

podatku od nieruchomości na 1995r.

TEKST

38/94

29.12.1994

ulg w podatku od środków transportowych w 1995r.

TEKST

Zał. Nr 1

39/94

 

29.12.1994

opłaty targowej

TEKST

Zał. Nr 1

40/94

29.12.1994

opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

TEKST

41/94

29.12.1994

podatku od posiadania psów

TEKST

42/94

29.12.1994

ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej pobierania

TEKST

43/94

29.12.1994

zmiany uchwały Nr 29/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 10 listopada 1994r.

TEKST

44/94

29.12.1994

określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne

TEKST

Zał. Nr 1

45/94

29.12.1994

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

TEKST

46/94

29.12.1994

poparcia i przyjęcia jako własnej treści uchwały podjętej na V Ogólnopolskiej Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w sprawie sytuacji samorządu terytorialnego w Polsce

TEKST

Zał. Nr 1

47/94

29.12.1994

zakazu używania na terenie miasta Wągrowca środków pirotechnicznych

TEKST

Lista wiadomości