Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa XLIV sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie sie 29 maja 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wagrowcu, ul.Kosciuszki 15.
 
Porzadek obrad:
 1.    Otwarcie Sesji.
 2.    Sprawy regulaminowe.
 3.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4.    Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
 6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                              z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.
 7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 rok.
 8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w projekcie szczepień ochronnych.
 9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu.
 10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
 11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę miejską Wągrowiec zadania z zakresu właściwości Powiatu Wągrowieckiego.
 12.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
 13.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
 14.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
 15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury w nieruchomość.
 16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym.
 17.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu.
 18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
 19.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca                     w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej.
 20.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 21.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych   i doradców zawodowych.
 22.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 23.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach ?Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży?.
 24.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca.
 25.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca.
 26.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec                z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 27.    Sprawozdanie dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 28.    Zapytania i wolne wnioski.
 29.    Odpowiedzi na wnioski.
 30.    Zakończenie

Materiały na sesję znajduja się w BIP-ie Urzędu Miejskiego, w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając