Obwieszczenie o decyzji APP.6730.6.2021

BURMISTRZ MIASTA

      WĄGROWCA

Wągrowiec, dnia 15.09.2021 r.

APP.6730.6.2021

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu działek nr 571/4, 571/5, 571/6, 571/7 położonych w Wągrowcu przy ul. Lipowej dotyczącej rozbudowy budynku handlowo-usługowego przy ul. Lipowej 29A, wszczętej na żądanie:

 Pana Jarosława Mikołajczaka

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 15.09.2021 r została wydana decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy w ww. sprawie.

Zgodnie z art. 49b Kodeks postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 16.09.2021 r.

Zawiadomienie pozostałych stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49§2 k.p.a.) czyli w dniu 01.10.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że pozostałe strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji w terminie do dnia 15.10.2021 r.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowiec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych informacji mogą kontaktować się poprzez wskazany w stopce adres email lub telefonicznie.

                                                                                                                                                 z up. Burmistrza

                                                                                                                                                 /-/ Wojciech Cibail

                                                                                                                                                Kierownik Referatu

Sprawę prowadzi:

Sylwia Widzińska, Daria Radecka

Referat Planowania Przestrzennego

tel. 67 268 03 21, 603 203 329;