Obwieszczenie o wszczęciu postępowania TI-APP.6733.7.2020

Wągrowiec, dnia 20.03.2020 r.

APP.6733.7.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 24.02.2020 r. na wniosek Pana Romana Cegielskiego zam. w Poznaniu ul. Chopina 1 pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce 25/2 położonej w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV w celu modernizacji ? przebudowy na linię kablową linii napowietrznej SN-15kV realizacji GPZ Wągrowiec ? Miasto III w m. Wągrowiec ? Program Leśny.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski za pomocą środków elektronicznych lub poczty tradycyjnej.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu
lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu