Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.21.2020

Wągrowiec, dnia 07.09.2020 r.

APP.6733.21.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że na wniosek Pani Natalii Graczyk przedstawiciela spółki E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa pełnomocnika spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Składowa 5 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 362, 2246/1, 2296, 2298, 2248/7, 2295/4, 2248/2 położonych w Wągrowcu przy ul. Leśnej polegającej na budowie bocznicy kolejowej wraz z dwoma rozjazdami w ramach zadania: ?Budowa zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowa hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Leśnej w Wągrowcu w ramach projektu pn. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego?.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt