Program współpracy na 2018

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem pn. Program współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Wągrowca, do zgłaszania propozycji realizacji zadań publicznych na 2018 rok.
Propozycje realizacji zadań publicznych należy złożyć na Formularzu propozycji realizacji zadania publicznego do programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, w terminie do 10 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Do pobrania:

Formularz zgłaszania propozycji realizacji zadania na 2018 rok

Wągrowiec, dnia 8 sierpnia 2017 r.